Katalog trendů - detail trendu

ID 9 Exportovat do otisku Ano
Název trendu Robotizace a automatizace
Anglický název trendu Robotics and automation (RA)
Typ trendu Trend
Kategorie první úrovně Technologický pokrok Kategorie druhé úrovně Vyšší stupeň technologií
Způsobilost pro NIPI Trend s prvky průběžné inovace. Vyšší stupeň technologií nahrazující manuální práci.
Zkrácený popis trendu Automatizací se označuje zejména použití samočinných řídicích systémů k řízení technologických zařízení a procesů. Robotizace a automatizace se spíše vztahují k průmyslu jako takovému. Robotizace již pronikla do řady činností od oboru chovatelství (viz robotizovaná dojící stání), přes strojírenství, tvorbu softwarových kódů až po automatizaci rozhodovacích procesů. Dále je pak robotizace např. užívána nejen ve zpracování dat, ale také ve fázi pořizování dat, jako je laserové skenování budov, automatizované skenování sítí infrastruktury, mapování městských oblastí, hromadné automatizované sdílení a distribuce dat a další. Samozřejmě je toto spojeno s dalšími trendy, jako jsou Big Data, Crowdsourcing, Umělá inteligence, a další.
Popis trendu Automatizace kromě jiného proniká do psaní softwarových kódů. Například společnost Microsoft ve spolupráci s University of Cambridge vyvinula algoritmus nazvaný „DeepCoder“, který je za pomoci strojového učení schopen psát softwarový kód tak, že vybírá řádky z již existujících kódů. Díky tomuto vynálezu by v budoucnu mohli programovat i ti, kteří neumějí žádné programovací jazyky. Automatizace v oblasti rozhodovacích procesů povede použití technologií, včetně počítačového zpracování informací k vytvoření rozhodnutí a jeho následné implementaci v reálném čase a bez vnějšího lidského zásahu. Program vyhodnocuje data uložená v databázi nebo získaná ze senzorů (fyzických či virtuálních). Následně na základě naprogramovaných metod zvolí akci, která má vést nejefektivněji ke stanovenému cíli. Díky softwarové robotizaci dochází k nahrazení lidské činnosti. Automatizace rutinních procesů (registrace klientů, rozesílání oznámení) nebo i komplexnější činnosti (reporting, automatizace tvorby a zpracování dokumentů). Největší potenciál RPA tkví v automatizaci úkonů prováděných ve velkém objemu a s vysokou frekvencí, nebo v případech, kdy tyto veličiny v čase předvídatelně nebo nepředvídatelně fluktuují. I přes veškerý dosavadní technologický pokrok se automatizace rozhodovacích procesů převážně omezuje na problémy řešitelné pomocí relativně jednoduchých algoritmů. Okruh rozhodnutí, které je možné automatizovat, se pomalu rozšiřuje spolu s tím, jak se zlepšují dostupné technologie. Příkladem automatizace rozhodovacích procesů může být například automatická tvorba vyjádření o existenci sítí u velkých správců technické infrastruktury či chystaná elektronizace stavebního řízení. V oblasti prostorových dat lze např. identifikovat trend nižší hierarchie tohoto trendu a to např. Robotizované pořizování dat.
Časový horizont Aktuálně řešen v ČR
Časový horizont, popis Rutinní využití – horizont 10 let.
Omezení Bezpečnost použití robotů jako takových. Bezpečnost zdrojů dat. Právní dopady (zodpovědnost za rozhodnutí).
Zdroje informací 1) https://www.newscientist.com/article/mg23331144-500-ai-learns-to-write-its-own-code-by-stealing-from-other-programs/; https://www2.deloitte.com Automatizace práce v ČR; 2) SIMON, Herbert A. The new science of management decision., N.J.: Prentice Hall, 175 p. ISBN 01-361-6136-7; 3) DP - Právní aspekty automatizace rozhodovacích procesů, Karel Zeman, https://is.muni.cz/th/zwmbw/325558_DP_PrF.pdf ; 4)Novák,R., Měsíčník EU aktualit, číslo 158, listopad 2016; dostupné na: http://www.csas.cz/banka/content/inet/internet/cs/mesicnik_2016_11.pdf?archivePage=EUmonthly_archive&navid=nav00209_eu_mesicnik
Požadavky na datové zdroje Potencionálně lze očekávat u nižší hierarchie trendu, respektive využití tohoto trendu (např. problematika kontroly dat u trendu Robotizace pořizování dat).
Požadavky na parametry služeb Tvorba a využití dokonalé sémantiky a ontologie. Rozlišení poskytovaných služeb (robot/člověk). Velkokapacitní úložiště, vysoká přenosová rychlost.
Požadavky na typy služeb Vytvoření standardizovaných a dokumentovaných rozhraní koncových aplikací (otevřená rozhraní pro komunikaci mezi aplikacemi), včetně rozhraní pro programování samotných aplikací (API) Publikace služeb poskytující široké spektrum dat pro využití v koncových aplikacích jako podklad pro automatické rozhodovací procesy (sdílení služeb – síťování).
Požadavky na legislativu Legislativní zakotvení garance referenčnosti vybraných prostorových data a dat, které vstupují do rozhodovacích procesů VS.
Požadavky na organizační zajištění Specifické požadavky neidentifikovány.
Požadavky na metodiky, postupy Příklady dobré praxe. U konkrétních použití (zejména opakujících se) bude vhodné vytvořit metodiky použití (např. automatizace rozhodovacích procesů).
Požadavky na lidské zdroje Potřeba existence expertů pro řešení technologických, organizačních a legislativních problémů. Odborníci na oblast robotizace, řízení a programování robotů. Dále pak např. pro vývoj specializovaného SW, zpracování dat a informací, ovládání pokročilých HW.
Závěr / Dopad na NIPI Robotizace a automatizace kladou nároky na infrastruktury prostorových informací. Využití robotizace a automatizace pak můžeme očekávat například u některých rozhodovacích procesů, tvorby reportů, automatických vyjádření na základě garantovaných dat a správné rozhodovací logiky atd. V neposlední řadě pak pořizování prostorových dat přímo roboty (identifikován trend nižší hierarchie).
Doporučení dalších kroků Počkat
Doporučení dalších kroků, popis Sledovat aktuální vývoj v této oblasti a ve vhodných případech využít.
Poznámka
Datum vytvoření / poslední aktualizace karty trendu 10.08.2019 00:00 Autor karty trendu (odborný garant) Administrátor Katalogu
Editor
Datum vytvoření záznamu 10.08.2019 10:23 Záznam vytvořil/a Administrátor Katalogu
Datum aktualizace Záznam aktualizoval/a
ID▲ Odkaz Identifikátor záznamu v externím systému Popis Datum vytvoření záznamu
1008 https://www.newscientist.com/article/mg23331144-500-ai-learns-to-write-its-own-code-by-stealing-from-other-programs/ zdroj 16.09.2019 14:57
1009 https://www2.deloitte.com/cz/cs/pages/strategy-operations/articles/automatizace-prace-v-cr.html zdroj 16.09.2019 14:57
1010 https://is.muni.cz/th/zwmbw/325558_DP_PrF.pdf DP - Právní aspekty automatizace rozhodovacích procesů, Karel Zeman 16.09.2019 14:58
1011 http://www.csas.cz/banka/content/inet/internet/cs/mesicnik_2016_11.pdf?archivePage=EUmonthly_archive&navid=nav00209_eu_mesicnik Novák,R., Měsíčník EU aktualit, číslo 158, listopad 2016 16.09.2019 14:58

Přílohy

ID▲ Název souboru Popis Datum vytvoření záznamu

Nejsou připojeny žádné záznamy.

vazba na pozadavky Vazba na požadavky

ID▲ Název Stav požadavku Platný od Platný do

Nejsou připojeny žádné záznamy.

vazba na jiné projekty Vazba na projekty

ID▲ Název Stav projektu Gestor projektu Termín zahájení Předpokládané ukončení

Nejsou připojeny žádné záznamy.

vazba na zdroje Vazba na zdroje

ID▲ Název Producent dat Typ zdroje Editor Datum vytvoření záznamu

Nejsou připojeny žádné záznamy.

Vazba na agendy

ID▲ Název Kód agendy v RPP Schváleno Platná od Platná do Datum vytvoření záznamu

Nejsou připojeny žádné záznamy.

Vazba na životní události

ID▲ Název První úroveň Druhá úroveň Datum vytvoření záznamu

Nejsou připojeny žádné záznamy.

Vazba na ostatní trendy

ID▲ Název Typ trendu Kategorie první úrovně Datum vytvoření / poslední aktualizace karty trendu
7 Umělá inteligence Trend Technologický pokrok 10.08.2019 00:00
14 Precizní zemědělství Trend Technologický pokrok 10.08.2019 00:00
1011 Garantovaná data Inovace Nové koncepce vč. novinek v oblasti komunikace s uživateli 10.08.2019 00:00
1013 Autonomní řízení (autonomní mobilita) Inovace Technologický pokrok 10.08.2019 00:00
1023 Data mining sociálních sítí Rozvojový program Technologický pokrok 10.08.2019 00:00