Katalog trendů - detail trendu

ID 7 Exportovat do otisku Ano
Název trendu Umělá inteligence
Anglický název trendu Artificial Inteligence (AI)
Typ trendu Trend
Kategorie první úrovně Technologický pokrok Kategorie druhé úrovně Vyšší stupeň technologií
Způsobilost pro NIPI Trend s prvky technologické inovace využívající prvky umělé inteligence v rámci SDMKD, rozkrytí informace a znalostí z dat (přenos informace z teorie do praxe).
Zkrácený popis trendu Umělá inteligence je obor lidské činnosti, který se zabývá vývojem a tvorbou strojů, resp. softwarů vykazujících známky inteligentního chování. V geoinformačním oboru je tento proces například pokrytý procesem získávání dat a rozkrývání znalostí skrytých v prostorových datech (SDMKD). DMKD může mít negativní konsekvence, např. z dat o sčítání lze specifickými postupy vyvodit údaje o jednotlivci stálým zvětšováním měřítka prostorových dat.
Popis trendu Umělá inteligence je obor lidské činnosti, který se zabývá vývojem a tvorbou strojů, resp. softwarů vykazujících známky inteligentního chování. Stroje, resp. softwary „vybavené“ umělou inteligencí umí do jisté míry uvažovat, získávají zkušenosti, a hlavně se dokážou poučit z těchto zkušeností, případně také dokážou komunikovat s uživatelem přirozeným jazykem. S tématem úzce souvisí roboti, strojové učení, ale také neuronové sítě nebo znalostní systémy. Protože exponenciální růst výpočetního výkonu poskytuje více a více prostoru, přicházejí a dále se rozšiřují nové koncepty a umělá inteligence umožňuje automatizovat i procesy, které nejsou rutinní. Přitom ještě v nedávné době nepřipadalo v úvahu, aby je vykonával stroj místo člověka. Nově byl zaveden mimo jiné pojem „cloudová robotika“. V jejím rámci jednotliví roboti řízení umělou inteligencí sdílí své zkušenosti. V důsledku to znamená, že se ze zkušenosti jednoho robota učí všichni a s rostoucím počtem robotů akceleruje proces učení. Strojové učení jako podoblast umělé inteligence, zabývající se algoritmy a technikami, které umožňují počítačovému systému 'učit se'. Učením v daném kontextu rozumíme takovou změnu vnitřního stavu systému, která zefektivní schopnost přizpůsobení se změnám okolního prostředí. Strojové učení se značně prolíná s oblastmi statistiky a dobývání znalostí a má široké uplatnění. Jeho techniky se využívají např. v biomedicínské informatice (tzv. systémy pro podporu rozhodování), rozpoznávání řeči a psaného textu, či mnohé další.
Časový horizont Aktuálně řešen v ČR
Časový horizont, popis Aktuálně probíhá. Očekáváno další praktické nasazování a rozšiřování v geoinformatice.
Omezení Dříve limitem výpočetní výkon, nyní již oslabuje (edgecomputing). Potencionálně limity dané směrnicí GDPR.
Zdroje informací 1) Metody umělé inteligence v geoinformatice (Voženílek, V. - Dvorský, J. - Húsek, D) vydaná Univerzitou Palackého v Olomouci (r. 2011. 184 s. ISBN 978-80-244-2945-8) jako závěrečný výstup projektu GAČR 205/09/1079 – „Metody umělé inteligence v GIS“; 2) Wang, Shuliang, Shi, W: Data mining and Knowledge Dicovery, in: Kresse, W, Danko, D (Eds), Handbook of Geographic Information, Part A/5, pages 123 – 142, Springer, ISBN 978-3-540-72678-4, 2012; 3) Dagupta,A.: The Power of Where, Geospatial World, May-June 2017, ročník 09, číslo 01, ISSN 2277-3134 dostupné na https://www.geospatialworld.net/wp-content/uploads/magazine/may-june-2018-geospatial-world-magazine/index.html?utm_source=Website&utm_campaign; 4) https://www2.deloitte.com; 5) https://asep.lib.cas.cz; 6) http://praha2proobcana.cz/
Požadavky na datové zdroje Specifické požadavky neidentifikovány.
Požadavky na parametry služeb Vysoká dostupnost, velkokapacitní úložiště, schopnost prověřování/vysvětlení výsledků.
Požadavky na typy služeb Cíleně vyvíjený SW a nástroje pro využití AI v NIPI.
Požadavky na legislativu Identifikace požadavků na legislativu samostatnou analýzou (např. stanovení zodpovědnosti za chybu způsobenou využitím umělé inteligence.
Požadavky na organizační zajištění Specifické požadavky neidentifikovány.
Požadavky na metodiky, postupy Vytvoření a publikace příkladů dobré praxe. U konkrétních použití (zejména opakujících se) bude vhodné vytvořit metodiky použití. Vytipování vhodného nasazení tohoto trendu pro oblast NIPI.
Požadavky na lidské zdroje V obecné rovině průřezový vzdělávací program. V konkrétních vybraných oborech pak specifický. Vhodná akreditace specifického oboru. Lidské zdroje veřejného sektoru jsou zde propojeny s výše uvedenými lidskými zdroji v oblasti trendu Big Data. Jelikož se jedná o propojené trendy, je nutné, aby odborníci si byli vědomi při zpracovávání velkých dat jejich potenciálním využitím pro potřeby umělé inteligence.
Závěr / Dopad na NIPI Obecný technologický trend vhodný pro využití ve specifických projektech. Zároveň musí docházet k postupné úpravě vybraných dosavadních informačních systémů, protože např. „agenti“ s výbavou umělé inteligence si budou vybírat data ze zdrojů NIPI. K tomu musí být zabezpečena sémantika, ontologie a geoinformační funkce a prvky bezpečnosti systému, tak aby NIPI byla vůbec schopna poskytovat služby využitelné touto technologií. Prvky umělé inteligence mají v oblasti zpracování a analýzy dat široké uplatnění. V tomto smyslu zde existuje velké propojení na výše uvedený trend Big Data, která tvoří často základní zdroj pro umělou inteligenci. Zpracovaná data je proto nutné uvádět ve strojově čitelném formátu a dle předem stanovených struktur – datových modelů. Zásadní jsou koncepce a metodiky veřejného sektoru, které se zabývají systematickým pořizováním a ukládáním dat. Tyto struktury by měly být stanoveny v NIPI tak, aby bylo možné je snadno získat a používat ve veřejném sektoru a agendách jednotlivých resortů pro další zpracování a strojové učení.
Doporučení dalších kroků Počkat
Doporučení dalších kroků, popis Sledovat aktuální vývoj v této oblasti a ve vhodných případech využít jako prostředek pro realizaci (zejména u velkých projektů).
Poznámka
Datum vytvoření / poslední aktualizace karty trendu 10.08.2019 00:00 Autor karty trendu (odborný garant) Administrátor Katalogu
Editor
Datum vytvoření záznamu 10.08.2019 10:12 Záznam vytvořil/a Administrátor Katalogu
Datum aktualizace Záznam aktualizoval/a
ID▲ Odkaz Identifikátor záznamu v externím systému Popis Datum vytvoření záznamu
1006 https://www.geospatialworld.net/wp-content/uploads/magazine/may-june-2018-geospatial-world-magazine/index.html?utm_source=Website&utm_campaign Dagupta,A.: The Power of Where, Geospatial World, May-June 2017, ročník 09, číslo 01, ISSN 2277-3134 16.09.2019 14:16
1062 https://www2.deloitte.com; Elektronický zdroj informací (viz položka "Zdroje informací") 22.10.2019 16:58
1063 https://asep.lib.cas.cz Elektronický zdroj informací (viz položka "Zdroje informací") 22.10.2019 16:59
1064 http://praha2proobcana.cz/ Elektronický zdroj informací (viz položka "Zdroje informací") 22.10.2019 16:59

Přílohy

ID▲ Název souboru Popis Datum vytvoření záznamu

Nejsou připojeny žádné záznamy.

vazba na pozadavky Vazba na požadavky

ID▲ Název Stav požadavku Platný od Platný do

Nejsou připojeny žádné záznamy.

vazba na jiné projekty Vazba na projekty

ID▲ Název Stav projektu Gestor projektu Termín zahájení Předpokládané ukončení

Nejsou připojeny žádné záznamy.

vazba na zdroje Vazba na zdroje

ID▲ Název Producent dat Typ zdroje Editor Datum vytvoření záznamu

Nejsou připojeny žádné záznamy.

Vazba na agendy

ID▲ Název Kód agendy v RPP Schváleno Platná od Platná do Datum vytvoření záznamu

Nejsou připojeny žádné záznamy.

Vazba na životní události

ID▲ Název První úroveň Druhá úroveň Datum vytvoření záznamu

Nejsou připojeny žádné záznamy.

Vazba na ostatní trendy

ID▲ Název Typ trendu Kategorie první úrovně Datum vytvoření / poslední aktualizace karty trendu
4 Big Data Trend Nové typy služeb 10.08.2019 00:00
9 Robotizace a automatizace Trend Technologický pokrok 10.08.2019 00:00
10 Cloudové výpočty Trend Nové typy služeb 10.08.2019 00:00
14 Precizní zemědělství Trend Technologický pokrok 10.08.2019 00:00
1013 Autonomní řízení (autonomní mobilita) Inovace Technologický pokrok 10.08.2019 00:00
1022 Data pořizovaná v reálném čase Rozvojový program Technologický pokrok 10.08.2019 00:00
1023 Data mining sociálních sítí Rozvojový program Technologický pokrok 10.08.2019 00:00