Katalog trendů - detail trendu

ID 1020 Exportovat do otisku Ano
Název trendu Sdílení a vícenásobné využívání datových sad v AIS
Anglický název trendu
Typ trendu Rozvojový program
Kategorie první úrovně Nové koncepce vč. novinek v oblasti komunikace s uživateli Kategorie druhé úrovně Politický charakter
Způsobilost pro NIPI Rozvoj ontologie a sémantiky pro tato rozhraní včetně rozvoje rozhraní interoperability mezi různými modely technické vybavenosti.
Zkrácený popis trendu Jedná se o obecný trend na rozvoj rozhraní pro sdílení a vícenásobné využívání datových sad v agendách veřejné správy. Příkladem aktuálního tlaku na sdílení dat, na kterém je tento trend uveden je problematika DTM včetně poskytování informací o sítích technické infrastruktury či problematika ÚPD.
Popis trendu V současné době existují dílčí proprietární rozhraní u správců technické infrastruktury, která vycházejí z podnikových směrnic na pořizování dat. Dále pak existují nativní formáty jednotlivých správců technických map měst a krajů. S rozšiřováním technických map jak územně, tak obsahově vyvstává požadavek na sjednocení a vytvoření jednoho rozhraní, který pokryje veškeré potřeby dané oblasti. Společnou iniciativou samospráv vznikla již v roce 2016 první (a následně další) verze výměnného formátu DTM. Účelem vytvoření formátu byla standardizace a zjednodušení výměny dat mezi datovým skladem – správcem DTM (resp. DMVS) a uživateli (poskytovateli, geodety, atd.). Tj. má zejména napomoci ke zjednodušení práce pořizovatelů dat (pořizování dokumentace skutečného provedení staveb geodetickými firmami), ke zjednodušení práce uživatelů dat, k aplikační nezávislosti, tedy pořizování/využívání dat v různých softwarových produktech v neposlední řadě pak ke zjednodušení návazností technických map mezi sousedními kraji a regiony. Nedílnou součástí je i ontologický slovník jako unikátní přístup k realizaci popisů jednotlivých částí formátu. Na tyto práce navázalo v letech 2018/19 MV dalším rozvojem výměnného formátu a zejména vytvořením nástrojů pro jeho správu a vytvoření podkladů pro jeho legislativní ukotvení a právní závaznost. Jednou z funkcionalit DTM pak mohou být i služby poskytující relevantní informace o existencí sítí v daném místě, včetně vytvořením vyjádření o jejich existenci pro potřeby územního nebo stavebního řízení. Po efektivní poskytování těchto vyjádření je potřeba zajistit výměnný formát a infrastrukturu pro komunikaci mezi žadatelem, správcem DTM a konkrétním STI. Aktivitou některých STI vznikla proprietární řešení – konektory, které umožňují příjem žádostí prostřednictvím webových služeb. Bohužel neexistuje žádný jednotný standard, který by sjednocoval tuto oblast a umožňoval jednoduché – jednotné napojování např. portálů DTM krajů a měst na tyto služby a rozšířil tak nabídku poskytovaných služeb, a hlavně poskytoval všechny potřebné služby na jednom místě. S další příkladovou oblastí může být územní plánování, kdy s rostoucím tlakem nejen laické, ale hlavně odborné veřejnosti na „elektronizaci procesu stavebního řízení“ respektive tlakem na urychlení samotného procesu územního a stavebního řízení, není udržitelný dosavadní stav roztříštěnosti a nejednotnosti datové respektive (G)IT části přípravy, tvorby, projednávání a využívání jak ÚPD, tak ÚAP jako základního kamene pro uvedenou elektronizaci celého procesu územního a stavebního procesu. V roce 2O17 zahájilo MMR rozvoj společně s odbornou veřejností přípravu na zahájení procesu standardizace zejména pro část ÚPD. Ke konci roku 2018 jsou k dispozici první návrhy dokumentů popisující formou metodiky základní obsah ÚPD, význam jednotlivých používaných pojmů a návrh jednotné vizualizace používaných prvků daných výkresů ÚPD. Na tuto obecnou část musí bezprostředně navazovat i další, technická část, která dopracuje metodiky na celou oblast ÚP a zejména oblast ÚAP, která je dnes definována pouze formou seznamu jevů ve vyhlášce č. 500/2006 Sb., o ÚAP, ÚPD a o způsobu evidence územně plánovací činnosti. Následně musí navazovat i tvorba jednotného výměnného formátu ÚPD pro bezproblémové a bezztrátové sdílení datové části ÚPD napříč AIS VS a zpracovateli ÚPD.
Časový horizont Do 5 let
Časový horizont, popis Do 10 let.
Omezení Omezení na NIPI nejsou v současné době známa.
Zdroje informací 1) https://vf-xml-dmvs.webnode.cz; 2) Plzeňský kraj; 3) AKČR; 4) MV; 5) MMR
Požadavky na datové zdroje Standardizace. Vznik nových datových sad. Rozšiřování a zkvalitňování datového fondu.
Požadavky na parametry služeb Vysoká dostupnost, velkokapacitní úložiště
Požadavky na typy služeb Sdílení služeb. Využití služeb eG. Existence rozhraní.
Požadavky na legislativu Zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy. Zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech. Zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví. Zákon č. 256/2013 Sb., katastrální zákon. Zákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí. Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky.
Požadavky na organizační zajištění Specifické požadavky neidentifikovány.
Požadavky na metodiky, postupy Nové metodické předpisy pro pořizování a sdílení dat
Požadavky na lidské zdroje Průřezový vzdělávací program.
Závěr / Dopad na NIPI Zásadní dopad. Příprava prostředí pro sdílení dat a služeb nejen pro oblast DTM, STI, ÚPD.
Doporučení dalších kroků Vypracování podrobné analýzy
Doporučení dalších kroků, popis X
Poznámka
Datum vytvoření / poslední aktualizace karty trendu 10.08.2019 00:00 Autor karty trendu (odborný garant) Administrátor Katalogu
Editor
Datum vytvoření záznamu 01.09.2019 20:15 Záznam vytvořil/a Administrátor Katalogu
Datum aktualizace Záznam aktualizoval/a
ID▲ Odkaz Identifikátor záznamu v externím systému Popis Datum vytvoření záznamu

Nejsou připojeny žádné záznamy.

Přílohy

ID▲ Název souboru Popis Datum vytvoření záznamu

Nejsou připojeny žádné záznamy.

vazba na pozadavky Vazba na požadavky

ID▲ Název Stav požadavku Platný od Platný do

Nejsou připojeny žádné záznamy.

vazba na jiné projekty Vazba na projekty

ID▲ Název Stav projektu Gestor projektu Termín zahájení Předpokládané ukončení

Nejsou připojeny žádné záznamy.

vazba na zdroje Vazba na zdroje

ID▲ Název Producent dat Typ zdroje Editor Datum vytvoření záznamu

Nejsou připojeny žádné záznamy.

Vazba na agendy

ID▲ Název Kód agendy v RPP Schváleno Platná od Platná do Datum vytvoření záznamu
36 Územní plánování a stavební řád A565 Ano 19.02.2018 00:00 02.09.2019 09:00

Vazba na životní události

ID▲ Název První úroveň Druhá úroveň Datum vytvoření záznamu

Nejsou připojeny žádné záznamy.

Vazba na ostatní trendy

ID▲ Název Typ trendu Kategorie první úrovně Datum vytvoření / poslední aktualizace karty trendu

Nejsou připojeny žádné záznamy.