Katalog trendů - detail trendu

ID 1019 Exportovat do otisku Ano
Název trendu Modelové generalizace dat
Anglický název trendu Data Generalization Model
Typ trendu Rozvojový program
Kategorie první úrovně Nové koncepce vč. novinek v oblasti komunikace s uživateli Kategorie druhé úrovně Politický charakter
Způsobilost pro NIPI Inovace procedur modelové generalizace geografických dat včetně generalizace digitálního modelu území.
Zkrácený popis trendu Současné trendy funkčních infrastruktur směřují ke sdílení dat a zajištění jejich opětovného využívání. Moderní způsoby sběru, vedení a poskytování prostorových dat si však vyžadují vedle technických a sémantických změn především změnu myšlení, organizace a náhledu na prostorová data. To však je těžko realizovatelné bez stálé a kontinuální politické podpory na všech rozhodovacích úrovních. Nové technologie využívající prostorové báze dat umožňují zcela nové přístupy k uchování dat o jevech reálného světa, jejich vztahů a dalších informací ať už prostorového či popisného charakteru. Modelováním reálného světa zvolenými uživatelskými preferencemi je vytvářena abstrakce reality – primární model. Tento proces nazýváme objektovou generalizací (objectgeneralisation).
Popis trendu Pojem generalizace byl definován Mezinárodní kartografickou asociací (ICA) jako výběr a zjednodušené reprezentování podrobnosti úměrné měřítku a/nebo účelu mapy. Z primárního modelu lze modelovou generalizací odvozovat prostorové báze dat objektů nižší úrovně podrobnosti (sekundární modely), provádět vizualizace menší úrovně podrobnosti, které odpovídají danému účelu či tématu. Modelová generalizace je odvození digitálního modelu území (DLM – Digital Landscape Model) nižší úrovně podrobnosti výběrem, klasifikací či agregací dat. Modelová generalizace je formálně standardizovaný proces oproštěný od uměleckých a intuitivních technik kartografické generalizace. Geografické vzhledy NaSaPO datově vedené jako primární data musí být pro nižší úrovně podrobnosti vytvářeny modelovou generalizací. Modelování jevů reálného světa je dané požadavky koncových uživatelů poptávaných dat. Vedení a správa primárního modelu a jeho následná generalizace umožňuje: • eliminaci duplicitní správy (sběru, správy a aktualizace dat) bází dat menších úrovní podrobnosti; • efektivní uložení dat; • integraci dat z různých zdrojů a odlišných úrovní podrobnosti; • tvorbu kartografických modelů a následnou produkci mapových děl. Modelová generalizace musí být efektivní a produkovat exaktně definovanými postupy jednotné a opakovatelné výsledky. Objekty sekundárního modelu se odchylují od objektů primárního modelu minimálně a odchylky nepřekračují stanovená kritéria při současně významné redukci objemu ukládaných a prezentovaných dat. Přitom integrita geografických vzhledů NaSaPO primárního modelu nesmí být porušena.
Časový horizont Do 5 let
Časový horizont, popis Do 20 let
Omezení Omezení na NIPI nejsou v současné době známa.
Zdroje informací GIS Ostrava 2014 27. – 29. 1. 2014, Ostrava, NaSaPO a její základní vlastnosti, Václav Čada, ZČÚ v Plzni; Grünreich, D., 1985. Computer-assistedgeneralization. In CERCO-CartographyCourse. Frankfurt
Požadavky na datové zdroje Standardizace.
Požadavky na parametry služeb Vysoká dostupnost.
Požadavky na typy služeb Služby generalizace dat.
Požadavky na legislativu Viz aktivity projektu NaSaPO.
Požadavky na organizační zajištění Viz aktivity projektu NaSaPO.
Požadavky na metodiky, postupy Vypracování nových metodik a postupů pro danou oblast. Viz aktivity projektu NaSaPO.
Požadavky na lidské zdroje Viz aktivity projektu NaSaPO.
Závěr / Dopad na NIPI Zásadní. Nutná realizace opatření AAP GISTR, zejména kolem projektu NaSaPO.
Doporučení dalších kroků Vypracování podrobné analýzy
Doporučení dalších kroků, popis X
Poznámka
Datum vytvoření / poslední aktualizace karty trendu 10.08.2019 00:00 Autor karty trendu (odborný garant) Administrátor Katalogu
Editor
Datum vytvoření záznamu 01.09.2019 20:13 Záznam vytvořil/a Administrátor Katalogu
Datum aktualizace Záznam aktualizoval/a
ID▲ Odkaz Identifikátor záznamu v externím systému Popis Datum vytvoření záznamu

Nejsou připojeny žádné záznamy.

Přílohy

ID▲ Název souboru Popis Datum vytvoření záznamu

Nejsou připojeny žádné záznamy.

vazba na pozadavky Vazba na požadavky

ID▲ Název Stav požadavku Platný od Platný do

Nejsou připojeny žádné záznamy.

vazba na jiné projekty Vazba na projekty

ID▲ Název Stav projektu Gestor projektu Termín zahájení Předpokládané ukončení

Nejsou připojeny žádné záznamy.

vazba na zdroje Vazba na zdroje

ID▲ Název Producent dat Typ zdroje Editor Datum vytvoření záznamu

Nejsou připojeny žádné záznamy.

Vazba na agendy

ID▲ Název Kód agendy v RPP Schváleno Platná od Platná do Datum vytvoření záznamu

Nejsou připojeny žádné záznamy.

Vazba na životní události

ID▲ Název První úroveň Druhá úroveň Datum vytvoření záznamu

Nejsou připojeny žádné záznamy.

Vazba na ostatní trendy

ID▲ Název Typ trendu Kategorie první úrovně Datum vytvoření / poslední aktualizace karty trendu

Nejsou připojeny žádné záznamy.