Katalog trendů - detail trendu

ID 1014 Exportovat do otisku Ano
Název trendu Otevřená data
Anglický název trendu Open data
Typ trendu Inovace
Kategorie první úrovně Nové typy služeb Kategorie druhé úrovně Mezinárodní rámec interoperability
Způsobilost pro NIPI Důležitý aspekt poskytování prostorových dat, transparentní výkon veřejné správy.
Zkrácený popis trendu Otevřená data jsou dle § 3 odst. 11 zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím „… informace zveřejňované způsobem umožňujícím dálkový přístup v otevřeném a strojově čitelném formátu, jejichž způsob ani účel následného využití není omezen a které jsou evidovány v národním katalogu otevřených dat.“ Otevřená data jsou vysoce efektivní způsob zveřejňování informací veřejného sektoru.
Popis trendu Existuje funkční Národní katalog otevřených dat, který již dnes obsahuje desetitisíce datových sad včetně prostorových dat (od geometrických plánů, přes katastrální mapy a až po územní plány či modely ZOO). Legislativní proces v ČR byl ukončen a problematika Open data je řádně ukotvena v zákoně č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a Nařízení vlády č. 425/2016 Sb., o seznamu informací zveřejňovaných jako otevřená data. S rozvojem občanské společnosti roste mimo jiné i tlak na transparentnost veřejné správy a uvolnění celé řady data a informací. Proces uvolňování dat formou otevřených dat je dlouhodobý a trvalý proces. Je nanejvýš vhodné, aby maximum dat bylo touto formou zpřístupněno, vždy ale s přihlédnutím k ochraně daných údajů ze všech pohledů (osobních, obchodních, licenčních atd.).
Časový horizont Aktuálně řešen v ČR
Časový horizont, popis Do 2 let.
Omezení Otevřená data, ochrana osobních údajů, nebezpečí rozkrytí individuálních dat.
Zdroje informací 1) The White House, Office of the Press Secretary. (2013) Obama Administration Releases Historic Open Data Rules to Enhance Government Efficiency and Fuel Economic Growth, www.whitehouse.gov/the-press-office/2013/05/09/obama-administration-releases-historic-open-data-rules-enhance-governmen, Accessed: 1.01. 2014; 2) http://www.otevrenadata.cz/; 3) https://opendata.gov.cz/
Požadavky na datové zdroje Standardizace. Otevřenost.
Požadavky na parametry služeb Strojové čitelné formáty dat a informací vyššího řádu.
Požadavky na typy služeb Služby poskytující Open data či katalog s jejich seznamem.
Požadavky na legislativu Legislativní ukotvení, jaká data mají být poskytována jako Open data. Včetně řešení právních důsledků (finance, garance kvality, závaznost atd.). Případně změna Zákona č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí.
Požadavky na organizační zajištění Specifické požadavky neidentifikovány.
Požadavky na metodiky, postupy Příklady dobré praxe. Seznam doporučení, jaká data a jakou formou publikovat jako Open data.
Požadavky na lidské zdroje Dostatečná personální kapacita. Specifické požadavky nad rámec obecné informace nejsou v současné době známé. Průřezový vzdělávací program. Šíření obecného povědomí o nutnosti a potřebě transparentního výkonu veřejné správy (např. formou publikace otevřených dat). Vytváření tlaku na veřejný sektor a publikaci dat.
Závěr / Dopad na NIPI Zásadní. Standardizace poskytovaných dat a informací. Otevřenost výkonu OVM. Dopad lze spatřit i v určování pravidel šíření a využívání Otevřených dat. Je předem určit, na co jsou konkrétní data a informace vhodná, a za co jejich konkrétní majitel ručí, a za co ne.
Doporučení dalších kroků Nespecifikováno
Doporučení dalších kroků, popis Sledovat.
Poznámka
Datum vytvoření / poslední aktualizace karty trendu 10.08.2019 00:00 Autor karty trendu (odborný garant) Administrátor Katalogu
Editor
Datum vytvoření záznamu 01.09.2019 20:02 Záznam vytvořil/a Administrátor Katalogu
Datum aktualizace Záznam aktualizoval/a
ID▲ Odkaz Identifikátor záznamu v externím systému Popis Datum vytvoření záznamu
1037 www.whitehouse.gov/the-press-office/2013/05/09/obama-administration-releases-historic-open-data-rules-enhance-governmen zdroj 16.09.2019 19:31
1038 http://www.otevrenadata.cz web 16.09.2019 19:32
1039 https://opendata.gov.cz web 16.09.2019 19:32

Přílohy

ID▲ Název souboru Popis Datum vytvoření záznamu

Nejsou připojeny žádné záznamy.

vazba na pozadavky Vazba na požadavky

ID▲ Název Stav požadavku Platný od Platný do

Nejsou připojeny žádné záznamy.

vazba na jiné projekty Vazba na projekty

ID▲ Název Stav projektu Gestor projektu Termín zahájení Předpokládané ukončení

Nejsou připojeny žádné záznamy.

vazba na zdroje Vazba na zdroje

ID▲ Název Producent dat Typ zdroje Editor Datum vytvoření záznamu

Nejsou připojeny žádné záznamy.

Vazba na agendy

ID▲ Název Kód agendy v RPP Schváleno Platná od Platná do Datum vytvoření záznamu

Nejsou připojeny žádné záznamy.

Vazba na životní události

ID▲ Název První úroveň Druhá úroveň Datum vytvoření záznamu
12 Připojení nemovitosti na pozemní komunikaci (zřízení sjezdu) Bydlení Stavba 02.09.2019 13:38
14 Umístění stavby na lesním pozemku Bydlení Stavba 02.09.2019 13:40
18 Dopravní nehoda se škodou do 100 000 kč (včetně 100 000 kč) Doprava Dopravní nehody 02.09.2019 13:46

Vazba na ostatní trendy

ID▲ Název Typ trendu Kategorie první úrovně Datum vytvoření / poslední aktualizace karty trendu
1008 Komunitní modely GIS – Spontánní GIS aktivity Inovace Nové koncepce vč. novinek v oblasti komunikace s uživateli 10.08.2019 00:00
1015 Bezpečnost dat a informací, ochrana proti zneužití Inovace Nové koncepce vč. novinek v oblasti komunikace s uživateli 10.08.2019 00:00
1016 Sémantický web 2.0 Inovace Technologický pokrok 10.08.2019 00:00