Katalog trendů - detail trendu

ID 1011 Exportovat do otisku Ano
Název trendu Garantovaná data
Anglický název trendu Authoritative Data
Typ trendu Inovace
Kategorie první úrovně Nové koncepce vč. novinek v oblasti komunikace s uživateli Kategorie druhé úrovně Politický charakter
Způsobilost pro NIPI Inovace manažerského využití standardizovaných prvků metadat geografické informace podle ČSN EN ISO 19115-1:2018 pro prosazení a stálou kontrolu platnosti garance dat pro účastníky NIPI.
Zkrácený popis trendu Garantovaná (prostorová data s příslušným certifikátem kvality, nad kterými VS provádí transparentní rozhodovací procesy s následnou právní odpovědností) referenční prostorová data, zahrnující zejména prostorová data nejvyšší úrovně podrobnosti, s definovanou kvalitou a stanovenými vlastnostmi pro vybrané objekty reálného světa nazýváme základní prostorová data. Tento trend je zejména popisován na příkladu projektu NaSaPO.
Popis trendu Elektronizace veřejné správy a veškeré rozhodovací procesy státní správy jsou limitovány kvalitními, aktuálními a spolehlivými prostorovými daty. Základní prostorová data mají integrační charakter a tvoří společný základní obsah většiny tematických či aplikačních datových bází využívaných v prostorově orientovaných rozhodovacích procesech. Prostorová data zajišťují určení místa základních geoprvků, jsou aplikačně nezávislá, tj. umožňují integraci dat z více zdrojů. Společnou charakteristikou těchto dat je, že se v jejich rámci předpokládá přesnost a podrobnost určení místa dosažitelná v prostředí mapování pozemků ve velkém měřítku (nejen topografického mapování ve středním měřítku). Prvky NaSaPO jsou instance abstraktních popisů jevů reálného světa, obecně nejsou generalizovány. Základní modelovou entitou je parcela, jako reprezentace pozemku na fyzickém zemském povrchu. Jinou základní modelovou entitou je produktovod nebo prostorový shluk produktovodů v jednom koridoru. Dalšími mohou být prvky železničních svršků a staveb dopravní infrastruktury. Digitální katastrální mapa, vytvářená v procesu digitalizace souboru geodetických informací (SGI), je jedním ze základních, tj. primárních datových zdrojů pro naplnění a aktualizaci NaSaPO na rozlišovací úrovni pozemkového datového modelu. Vlastnost, která jednotlivým prvkům NaSaPO přiřazuje hodnotu „garantovaný prvek“, bude ontologicky modelována pomocí metadat a postupů, které jsou součástí EN ISO 19115-1. Tento postup bude využit poprvé v tomto roce v jiném projektu TAČR Beta (TITIMV706 s názvem NaSaPO Národní sada prostorových objektů) a výsledek bude zapsán do Katalogu potřeb NIPI a bude dán k dispozici geomatické veřejnosti pomocí specificky připravených Případů užití.
Časový horizont Aktuálně řešen v ČR
Časový horizont, popis Do 5 let; průběžně.
Omezení Omezení vycházející z NIPI nejsou v současné době známa.
Zdroje informací 1) Directive 2007/2/EC of the European Parliament and of the Council of 14 March 2007 establishing an Infrastructure for Spatial Information in the European Community (INSPIRE); 2) Regulation (EU) No 1025/2012 of the European Parliament and of the Council of 25 October 2012 on European standardisation. Dostupné na http://www.unmz.cz/urad/narizeni-eu-c-1025-2012-o-evropske-normalizaci - nebo www.mpo.cz/dokument120295.html 3) Kresse, W., Danko, D., Fadaie, K.: Standardization in Kresse W., Danko, D. ed., Handbook of Geographic Information, Springer, Part B/13, str. 393- 397, 2012ISBN: 978-3-540-72678-4
Požadavky na datové zdroje Důsledná standardizace a garance kvality prostorových dat.
Požadavky na parametry služeb Do metadat bude nastaven proces kontroly hodnoty garantovaný prvek.
Požadavky na typy služeb Nejsou dosud vyvinuty. Může se například jednat o službu, která na dotaz uživatele vrátí informaci, zda tato data/informace jsou garantovaná svou kvalitou nebo ne.
Požadavky na legislativu Uplatnění zákona č. 22/1997Sb.o technických požadavcích na výrobky, zejména pojmů harmonizované normy a určené normy podle §4a.
Požadavky na organizační zajištění Realizace Projektu výzkumu, vývoje a inovací projektu TITIMV706 s názvem NaSaPO Národní sada prostorových objektů.
Požadavky na metodiky, postupy Uplatnění ČSN EN ISO 19115-1: Geografická informace – Metadata, Část 1: Základy.
Požadavky na lidské zdroje Všeobecná znalost o této oblasti s potřebou specializace pro specifické studijní obory. Průřezový vzdělávací program. Požadavky na znalosti zpracování prostorových dat a informací, data mining.
Závěr / Dopad na NIPI Zásadní. Bez garantovaných dat s jasně definovanou kvalitou a stanovenými vlastnostmi nemůže veřejná správa provádět transparentní rozhodování s následnou právní odpovědností. Infrastruktury je potřeba vytvářet jednotně a zabraňovat vzniku či udržování roztříštěných řešení SDI, zejména na úrovni státu.
Doporučení dalších kroků Vypracování podrobné analýzy
Doporučení dalších kroků, popis Vypracování podrobné analýzy v návaznosti na projekt TAČR TITIMV706 s názvem NaSaPO Národní sada prostorových objektů. Nutná realizace opatření AAP GISTR, zejména kolem projektu NaSaPO.
Poznámka
Datum vytvoření / poslední aktualizace karty trendu 10.08.2019 00:00 Autor karty trendu (odborný garant) Administrátor Katalogu
Editor
Datum vytvoření záznamu 01.09.2019 19:54 Záznam vytvořil/a Administrátor Katalogu
Datum aktualizace Záznam aktualizoval/a
ID▲ Odkaz Identifikátor záznamu v externím systému Popis Datum vytvoření záznamu
1032 http://www.unmz.cz/urad/narizeni-eu-c-1025-2012-o-evropske-normalizaci Regulation (EU) No 1025/2012 of the European Parliament and of the Council of 25 October 2012 on European standardisation 16.09.2019 15:12
1033 www.mpo.cz/dokument120295.html Regulation (EU) No 1025/2012 of the European Parliament and of the Council of 25 October 2012 on European standardisation 16.09.2019 15:12

Přílohy

ID▲ Název souboru Popis Datum vytvoření záznamu

Nejsou připojeny žádné záznamy.

vazba na pozadavky Vazba na požadavky

ID▲ Název Stav požadavku Platný od Platný do

Nejsou připojeny žádné záznamy.

vazba na jiné projekty Vazba na projekty

ID▲ Název Stav projektu Gestor projektu Termín zahájení Předpokládané ukončení

Nejsou připojeny žádné záznamy.

vazba na zdroje Vazba na zdroje

ID▲ Název Producent dat Typ zdroje Editor Datum vytvoření záznamu

Nejsou připojeny žádné záznamy.

Vazba na agendy

ID▲ Název Kód agendy v RPP Schváleno Platná od Platná do Datum vytvoření záznamu
36 Územní plánování a stavební řád A565 Ano 19.02.2018 00:00 02.09.2019 09:00

Vazba na životní události

ID▲ Název První úroveň Druhá úroveň Datum vytvoření záznamu
12 Připojení nemovitosti na pozemní komunikaci (zřízení sjezdu) Bydlení Stavba 02.09.2019 13:38
14 Umístění stavby na lesním pozemku Bydlení Stavba 02.09.2019 13:40
18 Dopravní nehoda se škodou do 100 000 kč (včetně 100 000 kč) Doprava Dopravní nehody 02.09.2019 13:46

Vazba na ostatní trendy

ID▲ Název Typ trendu Kategorie první úrovně Datum vytvoření / poslední aktualizace karty trendu
9 Robotizace a automatizace Trend Technologický pokrok 10.08.2019 00:00
1013 Autonomní řízení (autonomní mobilita) Inovace Technologický pokrok 10.08.2019 00:00