Katalog trendů - detail trendu

ID 1010 Exportovat do otisku Ano
Název trendu Standardizace prostorové informace
Anglický název trendu Standardization of geographic information
Typ trendu Inovace
Kategorie první úrovně Nové koncepce vč. novinek v oblasti komunikace s uživateli Kategorie druhé úrovně Politický charakter
Způsobilost pro NIPI Rozvoj standardizovaných procesů pro podporu interoperability NIPI, včetně postupu hodnocení dosažené úrovně interoperability a rozvoj kvality geografických dat.
Zkrácený popis trendu Projekt INSPIRE na evropské úrovni prokázal, jak nástroje norem geografické informace vedou k pozitivním výsledkům při sestavení prostředí pro pořizování prostorových dat, jejich sdílení a orchestraci služeb v očekávané aplikaci. Je tedy jedině možná cesta postupného dohledávání a připomínání pozitivních příkladů praxe, nejlepších projektů v jednotlivých trendech nebo inovacích a důrazná orientace na mezinárodní normy např. (ISO, EN) na standardy (OGC, OMV, W3C, STANAG, DGWIG, apod.), případně na regulace EK (v rámci projektu INSPIRE).
Popis trendu Přestože trend vyspělé standardizace je vybaven řadou osvědčených příkladů, návodů i odborných textů pro kontrolu a validaci jednotlivých kroků implementace mezinárodních norem ISO pro geografické informace, nejsou tyto postupy v rámci koncepce GISTR doposud dostatečně uvažovány a využity. Pro využití v rámci budování NIPI existuje rozsáhlá knihovna mezinárodních norem ISO geografické informace v doméně 35.240.70 Aplikace IT ve vědě (včetně digitální geografické informace), viz hlavní text dokumentu. Knihovna mezinárodních norem ISO geografické informace je doplněna standardy, které vznikají ve spolupráci s technickými komisemi ISO a jsou vydávány smluvními organizacemi (OGC, OMG, IHO, DGIWG, W3C, a dalších). Základní architekturou NIPI je registr standardizované dokumentace počátečních zdrojů prostorové informace a postupné budování dalších zdrojů na základě projektů. Standardizovaná dokumentace zahrnuje model vzhledu jevu s popisem jeho geometrických vlastností, metadata důsledně zaznamenávající záměry tvůrců nového zdroje, nebo aktualizace dřívějšího zdroje, použité technologické prvky, architekturu služeb umožňující vyhledávání, přístup k prostorové informaci a její využití, včetně využití řetězů z obecné IT oblasti. Standardizovaná dokumentace dále obsahuje zprávu o kvalitě datové sady nebo kvalitě jednotlivých instancí. Jsou zastoupeny prvky bezpečnosti, služby, které pořizovatel doporučuje uživatelům jako důvěryhodné a průhledné na použití, atd. Tato cesta rozvoje prostorových množin dat a nabídky uživatelům byla zpracována v části výzkumného softwaru tohoto projektu. Ve vztahu k uživatelům tohoto projektu je nabídnut pohled, jak v budoucnu bude NIPI schopna podporovat vyhledání disponibilních množin prostorových dat pro různé uživateli definované účely, nebo založí formální požadavky na nový projekt.
Časový horizont Aktuálně řešen v ČR
Časový horizont, popis Do 5 let; průběžně.
Omezení Omezení vzhledem k NIPI nejsou v současné době známa.
Zdroje informací 1) Directive 2007/2/EC of theEuropean Parliament and of the Council of 14 March 2007 establishing an Infrastructure for Spatial Information in theEuropeanCommunity (INSPIRE); 2) Regulation (EU) No 1025/2012 of the European Parliament and of the Council of 25 October 2012 on European standardisation. Dostupné na http://www.unmz.cz/urad/narizeni-eu-c-1025-2012-o-evropske-normalizaci - nebo www.mpo.cz/dokument120295.html 3) Kresse W., Danko, D., Fadaie, K.: Standardization in Kresse W., Danko, D. ed., Handbook of Geographic Information, Springer, Part B/13, str. 393- 397, 2012ISBN: 978-3-540-72678-4
Požadavky na datové zdroje Standardizace.
Požadavky na parametry služeb Standardizace.
Požadavky na typy služeb Specifické požadavky neidentifikovány.
Požadavky na legislativu Uplatnění zákona č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky, zejména pojmů harmonizované normy a určené normy podle §4a
Požadavky na organizační zajištění Širší využívání komunikace s Českou agenturou pro standardizaci, zejména v procesu zpracování připomínek v procesu schvalování mezinárodních norem ISO a českých překladů těchto norem.
Požadavky na metodiky, postupy Standardizace.
Požadavky na lidské zdroje Všeobecné povědomí o této oblasti s potřebou specializace pro specifické studijní obory. Průřezový vzdělávací program. Požadavky na znalosti modelování geografické informace, postupů vytváření ontologií, postupů při zkoumání kvality dat, validace a realizace zkoušek shody s příslušnými mezinárodními normami ISO.
Závěr / Dopad na NIPI Zásadní. Bez implementace a dodržování norem není možný moderní a koncepční rozvoj NIPI.
Doporučení dalších kroků Vypracování podrobné analýzy
Doporučení dalších kroků, popis Vypracování podrobné analýzy, která rozpracuje a poskytne podrobný návod pro rozvoj standardizovaných procesů pro podporu interoperability NIPI. Bez mezinárodních norem geografické informace nemůže být úspěšně řešitelný projekt NaSaPO ani model Digitální technické mapy města (krajů).
Poznámka
Datum vytvoření / poslední aktualizace karty trendu 10.08.2019 00:00 Autor karty trendu (odborný garant) Administrátor Katalogu
Editor
Datum vytvoření záznamu 01.09.2019 19:52 Záznam vytvořil/a Administrátor Katalogu
Datum aktualizace Záznam aktualizoval/a
ID▲ Odkaz Identifikátor záznamu v externím systému Popis Datum vytvoření záznamu
1030 http://www.unmz.cz/urad/narizeni-eu-c-1025-2012-o-evropske-normalizaci Regulation (EU) No 1025/2012 of the European Parliament and of the Council of 25 October 2012 on European standardisation 16.09.2019 15:11
1031 www.mpo.cz/dokument120295.html Regulation (EU) No 1025/2012 of the European Parliament and of the Council of 25 October 2012 on European standardisation 16.09.2019 15:11

Přílohy

ID▲ Název souboru Popis Datum vytvoření záznamu

Nejsou připojeny žádné záznamy.

vazba na pozadavky Vazba na požadavky

ID▲ Název Stav požadavku Platný od Platný do

Nejsou připojeny žádné záznamy.

vazba na jiné projekty Vazba na projekty

ID▲ Název Stav projektu Gestor projektu Termín zahájení Předpokládané ukončení

Nejsou připojeny žádné záznamy.

vazba na zdroje Vazba na zdroje

ID▲ Název Producent dat Typ zdroje Editor Datum vytvoření záznamu

Nejsou připojeny žádné záznamy.

Vazba na agendy

ID▲ Název Kód agendy v RPP Schváleno Platná od Platná do Datum vytvoření záznamu
8 Katastr nemovitostí A124 Ano 08.03.2018 00:00 29.08.2019 13:08
11 Základní registr - registr osob A102 Ano 01.06.2017 00:00 29.08.2019 13:31
14 Základní registr - registr územní identifikace A103 Ano 31.01.2012 00:00 29.08.2019 13:38
15 Územní členění státu A423 Ano 03.08.2012 00:00 29.08.2019 13:46
16 Pozemkové úpravy A1025 Ano 02.07.2018 00:00 29.08.2019 13:56
20 Pozemní komunikace a silniční správní úřady A1381 Ano 30.05.2018 00:00 30.08.2019 07:33
26 Územní identifikace A123 Ano 10.07.2017 00:00 02.09.2019 08:44
36 Územní plánování a stavební řád A565 Ano 19.02.2018 00:00 02.09.2019 09:00
43 Zeměměřictví A1181 Ano 10.07.2017 00:00 02.09.2019 09:56
50 Zákon o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon) A1381 Ano 30.05.2018 00:00 04.09.2019 09:48
51 Provozování dráhy a provozování drážní dopravy A1401 Ano 19.04.2018 00:00 04.09.2019 09:50

Vazba na životní události

ID▲ Název První úroveň Druhá úroveň Datum vytvoření záznamu
12 Připojení nemovitosti na pozemní komunikaci (zřízení sjezdu) Bydlení Stavba 02.09.2019 13:38
14 Umístění stavby na lesním pozemku Bydlení Stavba 02.09.2019 13:40
18 Dopravní nehoda se škodou do 100 000 kč (včetně 100 000 kč) Doprava Dopravní nehody 02.09.2019 13:46

Vazba na ostatní trendy

ID▲ Název Typ trendu Kategorie první úrovně Datum vytvoření / poslední aktualizace karty trendu

Nejsou připojeny žádné záznamy.