Katalog trendů - detail trendu

ID 1008 Exportovat do otisku Ano
Název trendu Komunitní modely GIS – Spontánní GIS aktivity
Anglický název trendu (Public) Participatory GIS (PGIS) - Crowdsourcing
Typ trendu Inovace
Kategorie první úrovně Nové koncepce vč. novinek v oblasti komunikace s uživateli Kategorie druhé úrovně Vyšší stupeň kvality interakcí s občany a komunitami
Způsobilost pro NIPI Rozvoj GIS v komunikační oblasti a participaci občanů nebo komunit nejen s OVM. Rozvoj kvality interakcí s občany a komunitami.
Zkrácený popis trendu Komunitní modely GIS, tj. “GIS” vytvářený určitou specifickou komunitou. Geografické informační systémy již dávno nejsou doménou určité specifické odborné komunity, ale díky obecně používaných webovým mapových aplikací došlo k jejich masovému používání, aniž si koneční uživatelé uvědomují, že se jedná o geografické informační systémy. Příkladem mohou být celosvětově používané aplikace Google Maps nebo u nás velmi používané aplikace Mapy.cz. Samostatnou kapitolou je pak vytváření samotných dat – map širokou laickou veřejností a jejich celosvětové sdílení a používání v otevřené licenci - např. projekt http://openstreetmap.org. Jedná se o „sycení informačních potřeb/zdrojů ze znalostí široké veřejnosti s využitím spontánních znalostí od velkého počtu lidí“ Tento jev je bezprostředně spojen s novým rozvojem interaktivních web technologií, s rychle rostoucími praktikami uživatelsky generovaného obsahu rozšiřovaného po internetu, které mohou generovat až pozoruhodnou geografickou informaci.
Popis trendu Na tyto výše uvedené čistě mapové aplikace se již dnes “nabalují” řady dalších aplikací či datových sad, které zcela mění klasické chápání používání map (např. StreetView, Panorama, šikmé letecké snímky atd.). Dalším pozitivním faktem je pak vytváření komunitních webů či aplikací nejen nad těmito aplikacemi se širokým spektrem uživatelů a konečným použitím. Jedná se o celou řadu aplikací s lokálním ale i celorepublikovým až celosvětovým dopadem (např. http://www.drobnepamatky.cz/ - http://www.estudanky.eu/mapa - https://www.strava.com). Již dnes je k dispozici široké spektrum těchto aplikací s různou mírou jejich hodnověrnosti, úplnosti, aktuálnosti a tím i jejich využitelnosti. Celá řada těchto aplikací jako zdroje svých dat využívá data veřejného sektoru (zejména OpenData), ale zároveň je i zpětně zdrojem dat a informací veřejného a komerčního sektoru (např. turistické portály krajů a měst, Mapy.cz, atd.). Komunitní weby a jejich aplikace mohou sloužit jako velmi dobrá zpětná vazba na produkty (data, mapy, aplikace) poskytované jak veřejnou správou, tak komerční sférou. Používáním dat totiž rostou požadavky na jejich kvalitu (přesnost, aktuálnost, úplnost atd.). Z řady komunitních aplikací se mohou také stát úspěšná komerční řešení, která přispějí nejen k rozvoji v dané oblasti, ale informační společnosti obecně. S rozvojem internetu a sociálních sítí se objevují nové zdroje dat, vytvářené veřejností, které mohou být vhodně využity při realizaci různých průzkumů, marketingu, zlepšování navigace, organizace a regulace soukromé i veřejné dopravy. Zvláštní kapitolu tvoří přímo tzv. crowdsourcing, v případě prostorových dat známější pod pojmem „Volunteered Geographic Information“ (VGI). Patří zde zejména sdílení polohopisných geografických informací (např. tvorba digitálních map, sdílení lokalizačních záznamů), význam má ale i sdílení lokalizovaných pozorování (např. výskyt rostlinných či živočišných druhů, „lidová“ žurnalistika oznamující např. dopravní problémy), či vlastní provádění měření např. hluku, plynů, prachu atd. Vedle populárního OpenStreetMap lze najít ale i příklady vytváření pěší dopravní sítě z veřejností poskytnutých záznamů GPS a další dopravně či jinak orientované aplikace. Podstatou tohoto jevu je skutečnost, že obyvatelé používají přenosná komunikační média pro sběr geografické informace a přispívají k obohacení množin dat s využitím všudypřítomného přístupu k webu k mapování, označování, příp. anotaci geografických vzhledů jevů. Tím doplňují informace o geografickém místu k fotografiím, textu nebo jimi propojují on-line jiná média. Tento trend má široké spektrum možností nasazení. Jednoznačně z něj může profitovat monitoring životního prostředí. Typickým příkladem mohou být spontánní údaje o místu zasažení lesních porostů kůrovcem. Může však být také zneužit pro marketingová zjišťování formou motivačních odměňovacích programů za účelem rozeznávání, odměňování a povzbuzování jednotlivců a skupin pro marketingové aktivity, jmenovitě k průzkumu trhu.
Časový horizont Aktuálně řešen v ČR
Časový horizont, popis Do 5 let.
Omezení Směrnice GDPR, etické mapování, nutnost následné kontrola a verifikace dat, problematika územního pokrytí daty, naplnění plánovaných cílů, časová dostupnost dat, atd.
Zdroje informací 1) Pánek Jiří, Výběr metod participativního mapování, Univerzita Palackého v Olomouci, 2015, ISBN 978-80-244-4435-2; 2) Foody, G., See, L., Fritz, S., Mooney, P., Olteanu-Raimond, A-M., Fonte, C.,C., Antoniiou, V., (eds) 2017 Mapping and the Citizen Sensor. Ubiquity Press. DOI: https://doi.org/10.5334/bbf. License: CC-BY 4.0 3) Suit, D., Elwood, S., Goodchild, M., (eds): Crowdsourcing geographic knowledge volunteered geographic information (VGI) in theory and practice, Springer, ISBN 9789400745872 9400745877, e-dokument; 4) Tschango J., Kim, Ubiquites Geographic Information in KRESSE W., Danko, D. ed. , Handbook of Geographic Information, Part C/26, str. 843—856, Springer, 2012, ISBN: 978-3-540-72678-4; 5) ISO 19154 Geographic information - Ubiquitous public access- Reference model; 6) See, L., Estima, J., Pödör, A., Arsanjani, J., J., Bayas, J-C., Vatseva, R.: 2017. Sources of VGI for Mapping. In: Foody, G.,See, L, Fritz, S., Mooney, P., Olteanu-Raimond, A-M., Fonte,C.,C., Antoniou, V. (eds): Mapping and the Citizen Sensor, Pp. 13-35, London: Ubiquity Press. DOI: https:// doi.org/10.50334/bbf.b. License: CC-BY 4.0 7) Horák Jiří, Veřejností vytvářená data – underground nebo nové příležitosti? Sborník GIS Ostrava 2014
Požadavky na datové zdroje Standardizace.
Požadavky na parametry služeb Doporučujeme vypracování podrobné analýzy.
Požadavky na typy služeb Doporučujeme vypracování podrobné analýzy.
Požadavky na legislativu Doporučujeme vypracování podrobné analýzy.
Požadavky na organizační zajištění Doporučujeme vypracování podrobné analýzy.
Požadavky na metodiky, postupy Vypracování vzorových metodik či postupů u vhodně vybraných aplikací (oblastí), identifikovaných samostatnou analýzou. Vytvoření obecné metodiky spolupráce OVM s komunitou GIS. Doporučujeme vytvořit Příklady dobré praxe.
Požadavky na lidské zdroje Velké personální kapacity pro ověřování správnosti a užitkovosti dat a informací, zejména pokud mají být užívána pro kritickou infrastrukturu, nebo na území celého státu. Opět potřeba využití editorů dat a informací. Tyto lidské nároky jsou poměrně velké. Otevřená data a informace nelze slepě přijímat, je nutné je redaktorsky přetvářet a upravovat. A také je zde problém jejich nesourodosti, často nerespektují standardní formáty, datové modely, infrastruktury a také jejich naplňování.
Závěr / Dopad na NIPI Vhodnou synergií lze vzájemně využít potenciálů těchto komunitních aplikací (např. jako zdroje dat či inspirace) nebo zvýšit využitelnost dat a aplikací produkovaných veřejným a komerčním sektorem, a tím efektivněji vynakládat prostředky na jejich pořizování a správu. Je tedy velmi žádoucí monitorovat tyto aktivity a průběžně uvažovat o jejich využití či propagaci. Veřejný sektor by měl většinu jím produkovaných dat (tam kde je to z povahy věci možné a vhodné) zpřístupňovat formou OpenData, tak aby bylo umožněno jejich široké využívání nejen v těchto komunitních aplikacích. Tento trend využívání spontánní informace poskytované dobrovolníky je částí hluboké transformace v poznání, jak geografická data, informace a znalosti jsou vytvářeny a šířeny. S ohledem na úzkou spolupráci mezi občany OVM se považuje tento politický trend pro implementaci opatření GISTR za významný pro posílení pozice OVM.
Doporučení dalších kroků Vypracování podrobné analýzy
Doporučení dalších kroků, popis Tento trend si zaslouží samostatné prostudování jak z hlediska sběru dat, tak i z hlediska metod vyhodnocování kvality dat nebo využití v klasifikacích.
Poznámka
Datum vytvoření / poslední aktualizace karty trendu 10.08.2019 00:00 Autor karty trendu (odborný garant) Administrátor Katalogu
Editor
Datum vytvoření záznamu 01.09.2019 19:44 Záznam vytvořil/a Administrátor Katalogu
Datum aktualizace Záznam aktualizoval/a
ID▲ Odkaz Identifikátor záznamu v externím systému Popis Datum vytvoření záznamu
1023 https://doi.org/10.5334/bbf Foody, G., See, L., Fritz, S., Mooney, P., Olteanu-Raimond, A-M., Fonte, C.,C., Antoniiou, V., (eds) 2017 Mapping and the Citizen Sensor. Ubiquity Press 16.09.2019 15:08

Přílohy

ID▲ Název souboru Popis Datum vytvoření záznamu

Nejsou připojeny žádné záznamy.

vazba na pozadavky Vazba na požadavky

ID▲ Název Stav požadavku Platný od Platný do

Nejsou připojeny žádné záznamy.

vazba na jiné projekty Vazba na projekty

ID▲ Název Stav projektu Gestor projektu Termín zahájení Předpokládané ukončení

Nejsou připojeny žádné záznamy.

vazba na zdroje Vazba na zdroje

ID▲ Název Producent dat Typ zdroje Editor Datum vytvoření záznamu

Nejsou připojeny žádné záznamy.

Vazba na agendy

ID▲ Název Kód agendy v RPP Schváleno Platná od Platná do Datum vytvoření záznamu

Nejsou připojeny žádné záznamy.

Vazba na životní události

ID▲ Název První úroveň Druhá úroveň Datum vytvoření záznamu

Nejsou připojeny žádné záznamy.

Vazba na ostatní trendy

ID▲ Název Typ trendu Kategorie první úrovně Datum vytvoření / poslední aktualizace karty trendu
16 Všudypřítomná geografická informace/ všudypřítomný Internet Trend Technologický pokrok 10.08.2019 00:00
1014 Otevřená data Inovace Nové typy služeb 10.08.2019 00:00