Katalog životních událostí - detail životní události

ID 60 Export do otisku Ano
Název životní události Žádost o výjimku ze zákazu ve zvláště chráněných územích
Popis životní události Výjimky ze zákazů schvaluje ve zvláště chráněných územích, v případech, kdy veřejný zájem výrazně převažuje nad zájmem ochrany přírody, v každém jednotlivém případě vláda svým usnesením. Podmínku výrazně převažujícího veřejného zájmu nad zájmem ochrany přírody mohou splňovat pouze ty záměry, které jsou zahrnuty v koncepcích schvalovaných na úrovni Vlády České republiky, tedy záměry celostátního nebo mezinárodního významu. Především se tudíž v praxi jedná o plochy a koridory vymezené v politice územního rozvoje. V ostatních případech, je-li na povolení výjimky veřejný zájem, jehož převaha nad zájmem ochrany přírody však není výrazná, kterých je v praxi naprostá většina, je orgánem ochrany přírody příslušným k povolení výjimky krajský úřad nebo případně správa národního parku či chráněné krajinné oblasti nebo újezdní úřad.
První úroveň životní události Příroda a zemědělství Druhá úroveň životní události Chráněná území
Je pro zajištění životní události použit datový zdroj? Ano Je výstupem životní události datový zdroj? Ano
Dopad na NIPI ANO
Požadavky na datové zdroje
Požadavky na parametry služeb
Požadavky na typy služeb Vyhledávací - např. pro lokalizaci a určení daného místa řízení Prohlížecí - např. pro seznámení se občana s tematickou datovou sadou ochrany přírody; pro vypořádání dané konkrétní žádosti Stahovací - např. distribuce prostorových dat formou otevřených dat Geoprocessingové - např. analýza dopadu daného zásahu na chráněné území
Požadavky na legislativu
Požadavky na organizační zajištění
Požadavky na metodiky, postupy
Požadavky na lidské zdroje
Poznámka Obecně lze pro tuto ŽS předpokládat využití těchto funkcí: lokalizace místa, zobrazení mapy, generování nových geodat. Existence vymezení těchto území v mapě, existence tematických datových sad s vazbou na legislativní vymezení daného zvláště chráněného území. Vazba na katastr nemovitostí a vymezení – evidenci tohoto území v něm. Lokalizace – vymezení daného záměru, kterého se týká daná žádost. Vzorově lze navrhnout například službu (řetězení služeb), která dle svého zaměření (podle cílové skupiny či typu území – území vně/či v chráněné krajinné oblasti/národním parku atd.) bude obsahovat například: zobrazení základní mapy včetně správního členění, územní identifikace a ortofotomapy, tematické vrstvy ochrany přírody. Aplikace může mimo jiné umožňovat vyhledání konkrétního místa (chráněného území), zobrazení podrobných informací o území a podrobných informací o návrhu. Aplikace může dále umožňovat např. sběr připomínek a námitek občanů k předloženému návrhu, může umožňovat jejich vypořádání a publikaci stavu jejich projednání.
Datum vytvoření / poslední aktualizace karty životní události 02.09.2019 00:00 Autor karty životní události (odborný garant) Administrátor Katalogu
Editor
Datum vytvoření záznamu 02.09.2019 14:28 Záznam vytvořil/a Administrátor Katalogu
Datum aktualizace 04.11.2019 19:37 Záznam aktualizoval/a Administrátor Katalogu
ID▲ Odkaz Identifikátor záznamu v externím systému Popis Datum vytvoření záznamu

Nejsou připojeny žádné záznamy.

Přílohy

ID▲ Název souboru Popis Datum vytvoření záznamu

Nejsou připojeny žádné záznamy.

vazba na pozadavky Vazba na požadavky

ID▲ Název Stav požadavku Platný od Platný do

Nejsou připojeny žádné záznamy.

vazba na jiné projekty Vazba na projekty

ID▲ Název Stav projektu Gestor projektu Termín zahájení Předpokládané ukončení

Nejsou připojeny žádné záznamy.

vazba na zdroje Vazba na zdroje sloužící pro zajištění životní události

ID▲ Název Producent dat Typ zdroje Editor Datum vytvoření záznamu

Nejsou připojeny žádné záznamy.

vazba na zdroje Vazba na zdroje, které jsou výstupem životní události

ID▲ Název Producent dat Typ zdroje Editor Datum vytvoření záznamu

Nejsou připojeny žádné záznamy.

Vazba na agendy

ID▲ Název Kód agendy v RPP Schváleno Platná od Platná do Datum vytvoření záznamu
14 Základní registr - registr územní identifikace A103 Ano 31.01.2012 00:00 29.08.2019 13:38
26 Územní identifikace A123 Ano 10.07.2017 00:00 02.09.2019 08:44

Vazba na ostatní životní události

ID▲ Název První úroveň Druhá úroveň Datum vytvoření záznamu

Nejsou připojeny žádné záznamy.

Vazba na trendy

ID▲ Název Typ trendu Kategorie první úrovně Datum vytvoření / poslední aktualizace karty trendu

Nejsou připojeny žádné záznamy.