Katalog životních událostí - detail životní události

ID 18 Export do otisku Ano
Název životní události Dopravní nehoda se škodou do 100 000 kč (včetně 100 000 kč)
Popis životní události Dopravní nehoda je událost v provozu na pozemních komunikacích, například havárie nebo srážka, která se stala nebo byla započata na pozemní komunikaci a při níž dojde k usmrcení nebo zranění osoby nebo ke škodě na majetku v přímé souvislosti s provozem vozidla v pohybu. Nedojde-li při dopravní nehodě k usmrcení nebo zranění osoby nebo k hmotné škodě převyšující zřejmě na některém ze zúčastněných vozidel včetně přepravovaných věcí částku 100 000 Kč, jsou účastníci dopravní nehody povinni ohlásit dopravní nehodu policii jen v následujících případech: - dojde-li ke hmotné škodě na majetku třetí osoby, s výjimkou škody na vozidle, jehož řidič má účast na dopravní nehodě nebo škody na věci přepravované v tomto vozidle, - dojde-li k poškození nebo zničení součásti nebo příslušenství pozemní komunikace podle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, - účastníci dopravní nehody nemohou sami bez vynaložení nepřiměřeného úsilí zabezpečit obnovení plynulosti provozu na pozemních komunikacích.
První úroveň životní události Doprava Druhá úroveň životní události Dopravní nehody
Je pro zajištění životní události použit datový zdroj? Ano Je výstupem životní události datový zdroj? Ano
Dopad na NIPI ANO
Požadavky na datové zdroje Širší zpřístupnění geografické datové sady evidence dopravních nehod Policie ČR v dostatečně anonymizovaném rozsahu pro účely práce OVM.
Požadavky na parametry služeb Tvorba speciálních analytických geoprocessingových služeb pro analýzy evidovaných dopravních nehod (statistické výstupy, heatmapa atp.)
Požadavky na typy služeb Vyhledávací - lokalizace podle polohy uživatele (GPS lokátor), adresy, pomístní názvosloví Geonames, ... Prohlížecí - WMS služby níže uvedených zdrojů prostorových dat Stahovací - vybrané níže uvedené datové zdroje pro účely offline práce / zpracování specifických analýz Geoprocessingové - viz "Požadavky na parametry služeb"
Požadavky na legislativu
Požadavky na organizační zajištění Dohoda o režimu publikování a předávání (stahování) dat, zahrnující časový režim, rozsah poskytovaných informací, kontakty apod
Požadavky na metodiky, postupy V případě vzniku speciálních analytických služeb (viz položka "Požadavky na datové zdroje") zajistit tyto služby metodicky.
Požadavky na lidské zdroje Analyzovat personální zabezpečení příslušných OVM ve vztahu k navrhovanému rozšíření prováděných analýz nad daty dopravních nehod. Obecně lze doporučit systematické vzdělávání příslušných úředníků v oblasti práce s geografickými daty.
Poznámka Životní situace se řídí následujícími legislativními normami: - Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů - Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů - Zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů - Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Obecně lze pro tuto ŽS předpokládat využití těchto funkcí: lokalizace místa, zobrazení mapy, generování nových geodat, prostorové modelování. Evidence místa dopravní nehody (jeho přesná lokalizace pomocí GPS, přenesená pak na daný úsek pozemní komunikace). Vyhodnocování těchto dat pomáhá k identifikaci nebezpečných úseků a k jejich následné úpravě (jak dopravního značení, tak velké stavební zásahy). Optimalizace dopravní sítě z pohledu zvyšování bezpečnosti. V rámci statistiky o dopravních nehodách jsou sledovány i údaje o výši škody a typu dopravní nehody (kdo s čím/kdo s kým).
Datum vytvoření / poslední aktualizace karty životní události 02.09.2019 00:00 Autor karty životní události (odborný garant) Administrátor Katalogu
Editor
Datum vytvoření záznamu 02.09.2019 13:46 Záznam vytvořil/a Administrátor Katalogu
Datum aktualizace 04.11.2019 19:20 Záznam aktualizoval/a Administrátor Katalogu
ID▲ Odkaz Identifikátor záznamu v externím systému Popis Datum vytvoření záznamu
1068 https://portal.gov.cz/obcan/zivotni-situace/doprava/dopravni-nehody/dopravni-nehoda-se-skodou-do-100-000-kc-vcetne-100-000-kc.html Portál veřejné správy - Záznam životní situace 29.10.2019 18:29
1069 https://www.mdcr.cz/Zivotni-situace/Dopravni-nehody/Dopravni-nehoda-se-skodou-do-100-000-Kc-(vcetne-10?returl=/Zivotni-situace/Dopravni-nehody Ministerstvo dopravy - Detail životní situace 29.10.2019 18:30

Přílohy

ID▲ Název souboru Popis Datum vytvoření záznamu

Nejsou připojeny žádné záznamy.

vazba na pozadavky Vazba na požadavky

ID▲ Název Stav požadavku Platný od Platný do

Nejsou připojeny žádné záznamy.

vazba na jiné projekty Vazba na projekty

ID▲ Název Stav projektu Gestor projektu Termín zahájení Předpokládané ukončení

Nejsou připojeny žádné záznamy.

vazba na zdroje Vazba na zdroje sloužící pro zajištění životní události

ID▲ Název Producent dat Typ zdroje Editor Datum vytvoření záznamu

Nejsou připojeny žádné záznamy.

vazba na zdroje Vazba na zdroje, které jsou výstupem životní události

ID▲ Název Producent dat Typ zdroje Editor Datum vytvoření záznamu

Nejsou připojeny žádné záznamy.

Vazba na agendy

ID▲ Název Kód agendy v RPP Schváleno Platná od Platná do Datum vytvoření záznamu
51 Provozování dráhy a provozování drážní dopravy A1401 Ano 19.04.2018 00:00 04.09.2019 09:50

Vazba na ostatní životní události

ID▲ Název První úroveň Druhá úroveň Datum vytvoření záznamu
19 Dopravní nehoda se škodou nad 100 000 kč Doprava Dopravní nehody 02.09.2019 13:47

Vazba na trendy

ID▲ Název Typ trendu Kategorie první úrovně Datum vytvoření / poslední aktualizace karty trendu
4 Big Data Trend Nové typy služeb 10.08.2019 00:00
17 Sdílení služeb ve veřejné správě Trend Sdílení dat a služeb 10.08.2019 00:00
1010 Standardizace prostorové informace Inovace Nové koncepce vč. novinek v oblasti komunikace s uživateli 10.08.2019 00:00
1011 Garantovaná data Inovace Nové koncepce vč. novinek v oblasti komunikace s uživateli 10.08.2019 00:00
1014 Otevřená data Inovace Nové typy služeb 10.08.2019 00:00