Katalog životních událostí - detail životní události

ID 14 Export do otisku Ano
Název životní události Umístění stavby na lesním pozemku
Popis životní události Umístění stavby na lesním pozemku se řídí podle zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (dále též "lesní zákon"); jedná se o jiné využití a odnětí lesních pozemků podle § 13, 15, 16 a 17 lesního zákona - odnětí pozemků plnění funkcí lesa (dále též "odnětí") a omezení využívání pozemků pro plnění funkcí lesa (dále též "omezení"). Všechny lesní pozemky musí být účelně využívány k plnění funkcí lesů. Lesní zákon výslovně stanoví, že využití lesních pozemků k jiným účelům je obecně zakázáno. Tento zákaz však nemůže být bezvýjimečný a o výjimce, která zpravidla předchází vlastnímu rozhodnutí o odnětí (o omezení), rozhoduje orgán státní správy lesů. V režimu ustanovení § 15 a 16 lesního zákona se provádí odnětí nebo omezení lesních pozemků pro plnění funkcí lesů, které může být trvalé nebo dočasné. Každé trvalé či dočasné rozhodnutí o odnětí lesních pozemků je podle § 17 lesního zákona zpoplatněno odvodem, z něhož se 60 % převádí do Státního fondu životního prostředí a 40 % obci, v jejímž katastrálním území k odnětí došlo. Výše odvodu je nedílnou součástí žádostí o odnětí a stanoví se výpočtem podle přílohy lesního zákona.
První úroveň životní události Bydlení Druhá úroveň životní události Stavba
Je pro zajištění životní události použit datový zdroj? Ano Je výstupem životní události datový zdroj? Ano
Dopad na NIPI ANO Na základě analýzy životní situace navrhuje realizační tým projektu "Katalog potřeb NIPI" následující opatření: - Provedení analýzy a sjednocení výkladu pojmu "Lesní pozemek" napříč legislativou ČR - Možnost vytvoření automatizovaných nástrojů pro provádění dílčích analýz kolizí schvalovaných záměrů se stávajícími daty ÚP / ÚAP / TI - Iniciovat kroky pro rozšíření povědomí úředníků o možnostech práce s dostupnými zdroji geografické informace - Zařídit doplnění podrobných metadatových záznamů ke všem uvedeným datovým zdrojům (upřesnění parametrů přesnosti, podrobnosti a původu dat) - Zajistit centrální, veřejně dostupné úložiště s garantovaným úplným zněním legislativních předpisů.
Požadavky na datové zdroje Níže uvedené datové sady ze současně dostupných zdrojů jsou pro životní situaci dostačující, za podmínky, že nebude zjištěn rozpor v datech jednotlivých datových sad. Případná možnost provedení analýzy dostatečnosti dostupných datových zdrojů po stránce přesnosti, podrobnosti a aktuálnosti.
Požadavky na parametry služeb Možnost doplnit webovou mapovou aplikaci / službu pro hlášení, případně vypořádávání neshod nalezených v níže uvedených datových zdrojích formou reklamačních řízení. Ve vazbě na aktuálně běžící projekt sjednocení dat ÚP a ÚAP na státní úrovni vzniká možnost doplnit geoprocessingovou službu na automatizovanou analýzu výskytu konfliktů umisťované stavby s vybranými jevy ÚP / ÚAP, případně TI. Pro základní orientaci v dostupných datových sadách doporučujeme doplnění plnohodnotných metadatových záznamů. Je třeba zajistit centrální, veřejně dostupné úložiště s garantovaným úplným zněním legislativních předpisů.
Požadavky na typy služeb Vyhledávací - lokalizace podle polohy uživatele (GPS lokátor), adresy, pomístní názvosloví Geonames, údajů KN, ... Prohlížecí - WMS služby níže uvedených zdrojů prostorových dat Stahovací - data KN, případně vybrané níže uvedené datové zdroje pro účely offline práce / zpracování specifických analýz Geoprocessingové - dotazovací služba na konflikty a nesoulady v zájmovém území (např. probírka územního plánu a vybraných jevů ÚAP)
Požadavky na legislativu Přesná specifikace a vymezení pojmu "Lesní pozemek" - sjednocení pojmu pro katastrální zákon (č. 256/2013 Sb.), stavební zákon (č. 183/2006 Sb.) a zákon o lesích (č. 289/1995 Sb.) a jejich prováděcích vyhlášek.
Požadavky na organizační zajištění Ve vazbě na položku "Požadavky na legislativu" otevřít problematiku nejednotné terminologie na mezirezortní komisi (ČÚZK a příslušná ministerstva - MMR, MZe).
Požadavky na metodiky, postupy V případě vzniku aplikace / služby pro vypořádávání neshod v datových zdrojích (viz položka "Požadavky na datové zdroje") zajistit tuto službu metodicky napříč rezorty.
Požadavky na lidské zdroje Životní situace je po stránce lidských zdrojů zajištěna dostatečně. Obecně lze doporučit systematické vzdělávání příslušných úředníků v oblasti práce s geografickými daty.
Poznámka Lokalizace jak pozemku určeného pro funkci plnění lesa (nebo jeho ochranné pásmo 50 m), tak daného záměru na stavbu – konkrétní stavby. Nutnost existence mapových podkladů a informací z lesních hospodářských plánů, případně dalších doplňujících informací. Jednoznačná vazba na data katastru nemovitostí. Po realizaci stavby pak zpětně zápis stavby – budovy do katastru nemovitostí, tvorba geometrického plánu. Obecně lze pro tuto ŽS předpokládat využití těchto funkcí: lokalizace místa, zobrazení mapy, generování nových geodat, zvýšené požadavky na jiná geodata nebo geoslužby.
Datum vytvoření / poslední aktualizace karty životní události 02.09.2019 00:00 Autor karty životní události (odborný garant) Administrátor Katalogu
Editor
Datum vytvoření záznamu 02.09.2019 13:40 Záznam vytvořil/a Administrátor Katalogu
Datum aktualizace 29.10.2019 17:52 Záznam aktualizoval/a Administrátor Katalogu
ID▲ Odkaz Identifikátor záznamu v externím systému Popis Datum vytvoření záznamu
1065 https://portal.gov.cz/obcan/zivotni-situace/bydleni/stavba/umisteni-stavby-na-lesnim-pozemku.html Portál veřejné správy - Záznam životní situace 29.10.2019 15:38

Přílohy

ID▲ Název souboru Popis Datum vytvoření záznamu

Nejsou připojeny žádné záznamy.

vazba na pozadavky Vazba na požadavky

ID▲ Název Stav požadavku Platný od Platný do

Nejsou připojeny žádné záznamy.

vazba na jiné projekty Vazba na projekty

ID▲ Název Stav projektu Gestor projektu Termín zahájení Předpokládané ukončení

Nejsou připojeny žádné záznamy.

vazba na zdroje Vazba na zdroje sloužící pro zajištění životní události

ID▲ Název Producent dat Typ zdroje Editor Datum vytvoření záznamu

Nejsou připojeny žádné záznamy.

vazba na zdroje Vazba na zdroje, které jsou výstupem životní události

ID▲ Název Producent dat Typ zdroje Editor Datum vytvoření záznamu

Nejsou připojeny žádné záznamy.

Vazba na agendy

ID▲ Název Kód agendy v RPP Schváleno Platná od Platná do Datum vytvoření záznamu
14 Základní registr - registr územní identifikace A103 Ano 31.01.2012 00:00 29.08.2019 13:38
26 Územní identifikace A123 Ano 10.07.2017 00:00 02.09.2019 08:44
36 Územní plánování a stavební řád A565 Ano 19.02.2018 00:00 02.09.2019 09:00

Vazba na ostatní životní události

ID▲ Název První úroveň Druhá úroveň Datum vytvoření záznamu
115 Návrh na zahájení řízení o povolení vkladu do katastru nemovitostí Bydlení Katastr nemovitostí 03.09.2019 15:18
124 Občan a územní plán (resp. regulační plán) při koupi nemovitosti a přípravě výstavby nebo jiném záměru na využití pozemku Bydlení Stavba 05.11.2019 13:31
131 Občan a pořizování územních a regulačních plánů Bydlení Stavba 14.11.2019 15:11

Vazba na trendy

ID▲ Název Typ trendu Kategorie první úrovně Datum vytvoření / poslední aktualizace karty trendu
4 Big Data Trend Nové typy služeb 10.08.2019 00:00
17 Sdílení služeb ve veřejné správě Trend Sdílení dat a služeb 10.08.2019 00:00
1010 Standardizace prostorové informace Inovace Nové koncepce vč. novinek v oblasti komunikace s uživateli 10.08.2019 00:00
1011 Garantovaná data Inovace Nové koncepce vč. novinek v oblasti komunikace s uživateli 10.08.2019 00:00
1014 Otevřená data Inovace Nové typy služeb 10.08.2019 00:00
1021 Zvyšování kvality a aktuálnosti prostorových informací Rozvojový program Nové koncepce vč. novinek v oblasti komunikace s uživateli 10.08.2019 00:00