Katalog životních událostí - detail životní události

ID 131 Export do otisku Ano
Název životní události Občan a pořizování územních a regulačních plánů
Popis životní události Územní plán a regulační plán mohou po dokončení a vydání výrazně ovlivnit možnost výstavby nebo využití i stávajících nemovitostí. Proto jsou veřejně projednávány a vlastník i kterýkoliv občan mohou při jejich projednávání hájit svá práva uplatňováním připomínek (kdokoliv) a námitek (vlastník, zástupce veřejnosti).
První úroveň životní události Bydlení Druhá úroveň životní události Stavba
Je pro zajištění životní události použit datový zdroj? Ano Je výstupem životní události datový zdroj? Ano
Dopad na NIPI ANO
Požadavky na datové zdroje
Požadavky na parametry služeb
Požadavky na typy služeb Vyhledávací - např. pro lokalizaci a určení daného místa řízení; orientaci ve stávající územně plánovací dokumentaci Prohlížecí - využití např. pro seznámení se občana s daným návrhem územně plánovací dokumentace; pro vypořádání dané konkrétní žádosti – např. akceptaci dané připomínky či námitky Stahovací - využití např. občan si může stáhnout celou územně plánovací dokumentaci pro svoje potřeby Geoprocessingové - využití např. v analýze dopadu daného návrhu silničního obchvatu na okolí; analýza viditelnosti; analýza dopravních proudů Transformační - např. na straně OVM transformace rastrových územně plánovacích dokumentací; transformace prostorových dat z různých souřadnicových systémů Ostatní - např. přímé připomínkování návrhů územně plánovacích dokumentací občany, vypořádání těchto připomínek ze strany OVM, pocitové mapy atd.
Požadavky na legislativu
Požadavky na organizační zajištění
Požadavky na metodiky, postupy
Požadavky na lidské zdroje
Poznámka Obecně lze pro tuto ŽS předpokládat využití těchto funkcí: lokalizace místa, zobrazení mapy, generování nových geodat, zvýšené požadavky na jiná geodata nebo geoslužby. Vzorově lze navrhnout například službu (řetězení služeb), která dle svého zaměření (podle cílové skupiny či stupně územně plánovací dokumentace – malá obec/statutární město/kraj, program rozvoje města/zásady územního rozvoje atd.) bude obsahovat například: zobrazení základní mapy včetně správního členění, územní identifikace a ortofotomapy, tematické vrstvy digitální technické mapy města včetně dopravní a technické infrastruktury, dosavadní územně plánovací dokumentace a nově navrhovaný územní plán. Součástí aplikace mohou být i další data jako např. historická ortofota, mapy pozemkového katastru, mapy historického vojenského mapování atd. Aplikace může mimo jiné umožňovat vyhledání konkrétního místa (ulice, adresy, místního názvu atd.), zobrazení podrobných informací o stavu území, podrobných informací o nově navrhovaných lokalitách včetně propojených informací na navrhované regulativy a příklady přípustného a podmíněně přípustného využití. Základní funkcionalitou aplikace by mělo být měření vzdáleností, obvodů, ploch, uložení poznámky či stažení/tisk mapy. Aplikace může dále umožňovat např. sběr strukturovaných připomínek a námitek občanů k předloženému návrhu, může umožňovat jejich vypořádání a publikaci stavu jejich projednání. Další službou může být vyhledání vhodných pozemků dle daného územního plánu pro konkrétní zvolený investiční záměr (výstavba rodinného domku/skladovacího areálu/obchodního centra), včetně poskytnutí informací z cenové mapy, technické mapy a katastru nemovitostí. Může se tak jednat o komplexní služby pro správu a rozvoj území. Pro fungovaní těchto služeb (ideálně na úrovni státu) musí existovat zejména standardizovaná data z územně plánovacích dokumentací, digitální technická mapa a další potřebná tematická data reprezentující zejména limity využití území. Při dodržení standardizace dat a služeb se může jednat o distribuované systémy z místních a regionálních samospráv až po centrální systém, např. Portál stavebníka.
Datum vytvoření / poslední aktualizace karty životní události 02.09.2019 00:00 Autor karty životní události (odborný garant) Administrátor Katalogu
Editor
Datum vytvoření záznamu 14.11.2019 15:11 Záznam vytvořil/a Administrátor Katalogu
Datum aktualizace Záznam aktualizoval/a
ID▲ Odkaz Identifikátor záznamu v externím systému Popis Datum vytvoření záznamu

Nejsou připojeny žádné záznamy.

Přílohy

ID▲ Název souboru Popis Datum vytvoření záznamu

Nejsou připojeny žádné záznamy.

vazba na pozadavky Vazba na požadavky

ID▲ Název Stav požadavku Platný od Platný do

Nejsou připojeny žádné záznamy.

vazba na jiné projekty Vazba na projekty

ID▲ Název Stav projektu Gestor projektu Termín zahájení Předpokládané ukončení

Nejsou připojeny žádné záznamy.

vazba na zdroje Vazba na zdroje sloužící pro zajištění životní události

ID▲ Název Producent dat Typ zdroje Editor Datum vytvoření záznamu

Nejsou připojeny žádné záznamy.

vazba na zdroje Vazba na zdroje, které jsou výstupem životní události

ID▲ Název Producent dat Typ zdroje Editor Datum vytvoření záznamu

Nejsou připojeny žádné záznamy.

Vazba na agendy

ID▲ Název Kód agendy v RPP Schváleno Platná od Platná do Datum vytvoření záznamu
14 Základní registr - registr územní identifikace A103 Ano 31.01.2012 00:00 29.08.2019 13:38
16 Pozemkové úpravy A1025 Ano 02.07.2018 00:00 29.08.2019 13:56
26 Územní identifikace A123 Ano 10.07.2017 00:00 02.09.2019 08:44
36 Územní plánování a stavební řád A565 Ano 19.02.2018 00:00 02.09.2019 09:00

Vazba na ostatní životní události

ID▲ Název První úroveň Druhá úroveň Datum vytvoření záznamu
14 Umístění stavby na lesním pozemku Bydlení Stavba 02.09.2019 13:40

Vazba na trendy

ID▲ Název Typ trendu Kategorie první úrovně Datum vytvoření / poslední aktualizace karty trendu

Nejsou připojeny žádné záznamy.