Katalog životních událostí - detail životní události

ID 12 Export do otisku Ano
Název životní události Připojení nemovitosti na pozemní komunikaci (zřízení sjezdu)
Popis životní události Na silnici a místní komunikaci lze připojit sousední nemovitost pouze na základě povolení vydaného silničním správním úřadem. V případě dálnic, silnic I. třídy a místních komunikací, které jsou označeny jako silnice pro motorová vozidla, nelze sousední nemovitost napojit přímo na komunikaci, a na odpočívku těchto komunikací může být připojena jen stavba, která svým účelem slouží výlučně uživatelům této pozemní komunikace (např. čerpací stanice, motorest, motel nebo autoservis). Povolení silničního správního úřadu je třeba rovněž k úpravě nebo zrušení stávajícího sjezdu. Povolení ke zřízení, úpravě nebo zrušení sjezdu je podkladem pro stavební řízení vedené obecným stavebním úřadem. Pro dálnice je silničním správním úřadem Ministerstvo dopravy, pro silnice I. třídy krajský úřad, pro silnice II. a III. třídy obecní úřad obce s rozšířenou působností a pro místní komunikace obecní úřad
První úroveň životní události Bydlení Druhá úroveň životní události Stavba
Je pro zajištění životní události použit datový zdroj? Ano Je výstupem životní události datový zdroj? Ano
Dopad na NIPI ANO Na základě analýzy životní situace navrhuje realizační tým projektu "Katalog potřeb NIPI" následující opatření: - Rekodifikace stavebního zákona s vazbou na dopravní infrastrukturu. - Zvážit zřízení tematické geografické datové sady evidence sjezdů. - Iniciovat kroky pro rozšíření povědomí úředníků o možnostech práce s dostupnými zdroji geografické informace - Zajistit centrální, veřejně dostupné úložiště s garantovaným úplným zněním legislativních předpisů.
Požadavky na datové zdroje Tematická geografická datová sada evidence sjezdů - možnost čerpat podklady z připravované DTM ČR (objekty dopravní infrastruktury)
Požadavky na parametry služeb Pro základní orientaci v dostupných datových sadách doporučujeme doplnění plnohodnotných metadatových záznamů. Je třeba zajistit centrální, veřejně dostupné úložiště s garantovaným úplným zněním legislativních předpisů.
Požadavky na typy služeb Vyhledávací - lokalizace podle polohy uživatele (GPS lokátor), adresy, pomístní názvosloví Geonames, údajů KN, ... Prohlížecí - WMS služby níže uvedených zdrojů prostorových dat Stahovací - data KN, případně vybrané níže uvedené datové zdroje pro účely offline práce / zpracování specifických analýz
Požadavky na legislativu Rekodifikace stavebního zákona s vazbou na dopravní infrastrukturu.
Požadavky na organizační zajištění Pracovní skupiny ve vazbě na rekodifikaci stavebního zákona.
Požadavky na metodiky, postupy
Požadavky na lidské zdroje Životní situace je po stránce lidských zdrojů zajištěna dostatečně. Obecně lze doporučit systematické vzdělávání příslušných úředníků v oblasti práce s geografickými daty.
Poznámka Životní situace se řídí následujícími legislativními normami: - Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů - Vyhláška č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů Obecně lze pro tuto ŽS předpokládat využití těchto funkcí: lokalizace místa, zobrazení mapy, generování nových geodat.
Datum vytvoření / poslední aktualizace karty životní události 02.09.2019 00:00 Autor karty životní události (odborný garant) Administrátor Katalogu
Editor
Datum vytvoření záznamu 02.09.2019 13:38 Záznam vytvořil/a Administrátor Katalogu
Datum aktualizace 29.10.2019 17:52 Záznam aktualizoval/a Administrátor Katalogu
ID▲ Odkaz Identifikátor záznamu v externím systému Popis Datum vytvoření záznamu
1066 https://portal.gov.cz/obcan/zivotni-situace/bydleni/stavba/pripojeni-nemovitosti-na-pozemni-komunikaci-zrizeni-sjezdu.html Portál veřejné správy - Záznam životní situace 29.10.2019 17:55
1067 https://www.mdcr.cz/Zivotni-situace/Pozemni-komunikace/Pripojeni-nemovitosti-na-pozemni-komunikaci-(zrize?returl=/Zivotni-situace/Pozemni-komunikace Ministerstvo dopravy - Detail životní situace 29.10.2019 17:55

Přílohy

ID▲ Název souboru Popis Datum vytvoření záznamu

Nejsou připojeny žádné záznamy.

vazba na pozadavky Vazba na požadavky

ID▲ Název Stav požadavku Platný od Platný do

Nejsou připojeny žádné záznamy.

vazba na jiné projekty Vazba na projekty

ID▲ Název Stav projektu Gestor projektu Termín zahájení Předpokládané ukončení

Nejsou připojeny žádné záznamy.

vazba na zdroje Vazba na zdroje sloužící pro zajištění životní události

ID▲ Název Producent dat Typ zdroje Editor Datum vytvoření záznamu

Nejsou připojeny žádné záznamy.

vazba na zdroje Vazba na zdroje, které jsou výstupem životní události

ID▲ Název Producent dat Typ zdroje Editor Datum vytvoření záznamu

Nejsou připojeny žádné záznamy.

Vazba na agendy

ID▲ Název Kód agendy v RPP Schváleno Platná od Platná do Datum vytvoření záznamu
14 Základní registr - registr územní identifikace A103 Ano 31.01.2012 00:00 29.08.2019 13:38
16 Pozemkové úpravy A1025 Ano 02.07.2018 00:00 29.08.2019 13:56
26 Územní identifikace A123 Ano 10.07.2017 00:00 02.09.2019 08:44
36 Územní plánování a stavební řád A565 Ano 19.02.2018 00:00 02.09.2019 09:00

Vazba na ostatní životní události

ID▲ Název První úroveň Druhá úroveň Datum vytvoření záznamu
23 Povolení stavby v silničním ochranném pásmu Doprava Pozemní komunikace 02.09.2019 13:51
24 Uzavírka pozemní komunikace Doprava Pozemní komunikace 02.09.2019 13:53

Vazba na trendy

ID▲ Název Typ trendu Kategorie první úrovně Datum vytvoření / poslední aktualizace karty trendu
17 Sdílení služeb ve veřejné správě Trend Sdílení dat a služeb 10.08.2019 00:00
1010 Standardizace prostorové informace Inovace Nové koncepce vč. novinek v oblasti komunikace s uživateli 10.08.2019 00:00
1011 Garantovaná data Inovace Nové koncepce vč. novinek v oblasti komunikace s uživateli 10.08.2019 00:00
1014 Otevřená data Inovace Nové typy služeb 10.08.2019 00:00
1021 Zvyšování kvality a aktuálnosti prostorových informací Rozvojový program Nové koncepce vč. novinek v oblasti komunikace s uživateli 10.08.2019 00:00