ID Název▲ První úroveň Druhá úroveň Datum vytvoření záznamu
105 Vydání osvědčení o odborné způsobilosti pro výkon funkce - hodnotitel rizik ukládání odpadů Zaměstnání Kvalifikace hornictví a výbušniny 03.09.2019 09:40
106 Vydání osvědčení o odborné způsobilosti pro výkon funkce - odborný znalec Zaměstnání Kvalifikace hornictví a výbušniny 03.09.2019 09:41
107 Vydání osvědčení o odborné způsobilosti pro výkon funkce - projektant instalací elektrických zařízení Zaměstnání Kvalifikace hornictví a výbušniny 03.09.2019 09:41
108 Vydání osvědčení o odborné způsobilosti pro výkon funkce - projektant instalací strojního zařízení Zaměstnání Kvalifikace hornictví a výbušniny 03.09.2019 09:42
109 Vydání osvědčení o odborné způsobilosti pro výkon funkce - technický dozor pro vedení důlních a podzemních děl Zaměstnání Kvalifikace hornictví a výbušniny 03.09.2019 09:42
110 Vydání osvědčení o odborné způsobilosti pro výkon funkce - vedoucí větrání Zaměstnání Kvalifikace hornictví a výbušniny 03.09.2019 09:43
111 Vydání osvědčení o odborné způsobilosti pro výkon funkce - závodní Zaměstnání Kvalifikace hornictví a výbušniny 03.09.2019 09:43
69 Vydání průkazu profesní způsobilosti řidiče Doprava Profesní způsobilost řidiče 02.09.2019 15:35
86 Výdej údajů z agendového informačního systému evidence obyvatel Občan a stát Evidence obyvatel 02.09.2019 15:53
47 Vyhlašování (rušení a změny) rybářských revírů, změny hospodářských ukazatelů a povolení výkonu rybářského práva Příroda a zemědělství Rybářství 02.09.2019 14:18
79 Výměna řidičského průkazu (v zákonem stanovené lhůtě) Doprava Řidičské průkazy 02.09.2019 15:44
62 Výplata důchodu prostřednictvím České pošty, s.p. Bydlení Poštovní služby 02.09.2019 15:23
118 Vyřazování stálých úkrytů civilní ochrany z evidence úkrytového fondu Občan a bezpečnost Ochrana občanů 03.09.2019 15:22
128 Využívání cizích nemovitostí podnikateli zajišťujícími veřejnou komunikační síť Bydlení Stavba 05.11.2019 15:06
72 Vývoz silničního vozidla z České republiky a přidělení registrační značky pro vývoz do jiného státu Doprava Registr vozidel 02.09.2019 15:38
61 Založení zákaznického účtu pro dálkový přístup k údajům katastru nemovitostí Bydlení Katastr nemovitostí 02.09.2019 15:21
75 Zánik silničního vozidla Doprava Registr vozidel 02.09.2019 15:40
117 Záznam práva k nemovitostem do katastru nemovitostí Bydlení Katastr nemovitostí 03.09.2019 15:20
64 Změna místa dodání poštovních zásilek a poukázaných peněžních částek Bydlení Poštovní služby 02.09.2019 15:25
80 Změna údajů v řidičském průkazu nebo mezinárodním řidičském průkazu Doprava Řidičské průkazy 02.09.2019 15:45
65 Změna výplaty důchodu Bydlení Poštovní služby 02.09.2019 15:26
130 Zpoplatnění obecného užívání pozemních komunikací Doprava Dálniční kupóny a mýtné 05.11.2019 15:24
87 Zprostředkování kontaktu Občan a stát Evidence obyvatel 02.09.2019 15:59
39 Zrušení prohlášení věci nebo stavby za kulturní památku Kultura Kulturní sbírky,památky a předměty 02.09.2019 14:08
81 Ztráta, odcizení, poškození nebo zničení řidičského průkazu nebo mezinárodního řidičského průkazu Doprava Řidičské průkazy 02.09.2019 15:47
25 Zvláštní užívání - nadměrná přeprava Doprava Pozemní komunikace 02.09.2019 13:53
26 Zvláštní užívání - reklamní zařízení, stavební práce, umístění inženýrských sítí, vyhrazené parkovací stání, provozování Stánků, sportovní a kulturní akce apod. Doprava Pozemní komunikace 02.09.2019 13:54
63 Žádost o spojovací číslo plátce sipo Bydlení Poštovní služby 02.09.2019 15:24
129 Žádost o stanovisko dotčeného orgánu státní správy k dokumentaci staveb v rozsahu požárně bezpečnostního řešení Bydlení Stavba 05.11.2019 15:14
38 Žádost o vydání povolení k restaurování kulturních památek Kultura Kulturní sbírky,památky a předměty 02.09.2019 14:07
60 Žádost o výjimku ze zákazu ve zvláště chráněných územích Příroda a zemědělství Chráněná území 02.09.2019 14:28
68 Žádost o výpis z evidenční karty řidiče nebo o výpis z registru řidičů o záznamech v bodovém hodnocení Doprava Evidenční karta řidiče,bodové hodnocení 02.09.2019 15:34
73 Žádost o zápis změn údajů v registru silničních vozidel Doprava Registr vozidel 02.09.2019 15:38
74 Žádost o zápis změny vlastníka silničního vozidla Doprava Registr vozidel 02.09.2019 15:39

Nalezeno 104 z 104 záznamů.