ID Název▼ První úroveň Druhá úroveň Datum vytvoření záznamu
126 Povinnost zajistit zpracování průkazu energetické náročnosti budovy (průkaz) Bydlení Stavba 05.11.2019 14:51
125 Povinnost stavebníků staveb, jejichž provedení je spojeno se zemními pracemi Bydlení Stavba 05.11.2019 13:56
116 Poskytování údajů z katastru nemovitostí Bydlení Katastr nemovitostí 03.09.2019 15:19
34 Poskytování příspěvků na zachování a obnovu kulturních památek z rozpočtu ministerstva kultury Kultura Kulturní sbírky,památky a předměty 02.09.2019 14:05
40 Poskytování informací o stavu životního prostředí Občan a stát Přístup k informacím 02.09.2019 14:09
58 Poskytnutí informace o kvalitě vody pitné a vody určené ke koupání osob Příroda a zemědělství Hygienický dozor 02.09.2019 14:27
44 Podnět k instalování kamerového systému Občan a bezpečnost Ochrana občanů 02.09.2019 14:15
59 Podání podnětu na porušování povinností v oblasti ochrany veřejného zdraví (nadměrný hluk a vibrace) Příroda a zemědělství Hygienický dozor 02.09.2019 14:27
96 Podání do veřejného rejstříku Občan a stát Veřejné rejstříky 03.09.2019 09:12
33 Oznámení ohrožení nebo poškození kulturní památky nebo národní kulturní památky a žádost o rozhodnutí o odstranění závady Kultura Kulturní sbírky,památky a předměty 02.09.2019 14:04
49 Ohlašovací povinnost výskytu a podezření z výskytu škodlivého organismu Příroda a zemědělství Rostlinolékařská péče 02.09.2019 14:19
76 Odevzdání řidičského průkazu nebo mezinárodního řidičského průkazu Doprava Řidičské průkazy 02.09.2019 15:41
31 Obnova nemovité národní kulturní památky, která dále bude posuzována v režimu stavebního zákona Kultura Kulturní sbírky,památky a předměty 02.09.2019 14:01
30 Obnova nemovité kulturní památky, která dále bude posuzována v režimu stavebního zákona Kultura Kulturní sbírky,památky a předměty 02.09.2019 14:00
29 Obnova movité nebo nemovité národní kulturní památky, která dále nebude posuzována v režimu stavebního zákona Kultura Kulturní sbírky,památky a předměty 02.09.2019 13:57
28 Obnova movité nebo nemovité kulturní památky, která dále nebude posuzována v režimu stavebního zákona Kultura Kulturní sbírky,památky a předměty 02.09.2019 13:56
124 Občan a územní plán (resp. regulační plán) při koupi nemovitosti a přípravě výstavby nebo jiném záměru na využití pozemku Bydlení Stavba 05.11.2019 13:31
131 Občan a pořizování územních a regulačních plánů Bydlení Stavba 14.11.2019 15:11
113 Nespokojenost s veřejnou dopravou Doprava Veřejná doprava 03.09.2019 10:29
21 Návrh na zřízení dopravního zařízení - krátkého příčného prahu Doprava Pozemní komunikace 02.09.2019 13:49
112 Návrh na změnu dopravního značení Doprava Pozemní komunikace 03.09.2019 10:25
115 Návrh na zahájení řízení o povolení vkladu do katastru nemovitostí Bydlení Katastr nemovitostí 03.09.2019 15:18
41 Nakládání s majetkem státu ve smyslu zákona č. 219/2000 sb., o majetku české republiky a jejím vystupování v právních vztazích Občan a stát Státní majetek 02.09.2019 14:11
53 Náhrada škody způsobené zvěří Příroda a zemědělství Myslivost 02.09.2019 14:24
55 Meliorace a hrazení bystřin v lesích - § 35 lesního zákona Příroda a zemědělství Les,dřeviny 02.09.2019 14:25
56 Kácení dřevin ohrožujících život a majetek Příroda a zemědělství Les,dřeviny 02.09.2019 14:25
84 Hlášení trvalého pobytu Občan a stát Evidence obyvatel 02.09.2019 15:52
83 Elektronický podpis pro komunikaci s orgány veřejné moci Občan a stát Elektronický podpis 02.09.2019 15:51
19 Dopravní nehoda se škodou nad 100 000 kč Doprava Dopravní nehody 02.09.2019 13:47
18 Dopravní nehoda se škodou do 100 000 kč (včetně 100 000 kč) Doprava Dopravní nehody 02.09.2019 13:46
70 Doklad o ekologické likvidaci vozidla (potvrzení o převzetí autovraku do zařízení ke sběru autovraků) Doprava Registr vozidel 02.09.2019 15:36
57 Částečná úhrada zvýšených nákladů na výsadbu minimálního podílu melioračních a zpevňujících dřevin - § 24 lesního zákona Příroda a zemědělství Les,dřeviny 02.09.2019 14:26
104 Cydání osvědčení o odborné způsobilosti pro výkon funkce - hlavní důlní měřič Zaměstnání Kvalifikace hornictví a výbušniny 03.09.2019 09:40
22 Cestování se psy, kočkami a fretkami v rámci evropské unie Doprava Pozemní komunikace 02.09.2019 13:51

Nalezeno 104 z 104 záznamů.