ID Název První úroveň Druhá úroveň▼ Datum vytvoření záznamu
46 Problematika určení správy drobných vodních toků Příroda a zemědělství Vodní hospodářství 02.09.2019 14:17
96 Podání do veřejného rejstříku Občan a stát Veřejné rejstříky 03.09.2019 09:12
113 Nespokojenost s veřejnou dopravou Doprava Veřejná doprava 03.09.2019 10:29
124 Občan a územní plán (resp. regulační plán) při koupi nemovitosti a přípravě výstavby nebo jiném záměru na využití pozemku Bydlení Stavba 05.11.2019 13:31
125 Povinnost stavebníků staveb, jejichž provedení je spojeno se zemními pracemi Bydlení Stavba 05.11.2019 13:56
126 Povinnost zajistit zpracování průkazu energetické náročnosti budovy (průkaz) Bydlení Stavba 05.11.2019 14:51
127 Stanovení ochranného pásma a vymezení práv a povinností vlastníka ochranného pásma a vlastníků nemovitostí Bydlení Stavba 05.11.2019 14:55
128 Využívání cizích nemovitostí podnikateli zajišťujícími veřejnou komunikační síť Bydlení Stavba 05.11.2019 15:06
129 Žádost o stanovisko dotčeného orgánu státní správy k dokumentaci staveb v rozsahu požárně bezpečnostního řešení Bydlení Stavba 05.11.2019 15:14
131 Občan a pořizování územních a regulačních plánů Bydlení Stavba 14.11.2019 15:11
12 Připojení nemovitosti na pozemní komunikaci (zřízení sjezdu) Bydlení Stavba 02.09.2019 13:38
14 Umístění stavby na lesním pozemku Bydlení Stavba 02.09.2019 13:40
41 Nakládání s majetkem státu ve smyslu zákona č. 219/2000 sb., o majetku české republiky a jejím vystupování v právních vztazích Občan a stát Státní majetek 02.09.2019 14:11
121 Příjem rozhlasového nebo televizního signálu ve zhoršené kvalitě Bydlení Služby a sítě elektronických komunikací 05.11.2019 11:33
122 Rušení nebo chybovost signálu zařízení využívajícího rádiové kmitočty Bydlení Služby a sítě elektronických komunikací 05.11.2019 11:42
123 Rušení provozu radiokomunikačních zařízení a sítí elektromagnetickým stíněním nebo odrazy elektromagnetických vln stavbami nebo činnostmi souvisejícími s prováděním stavby Bydlení Služby a sítě elektronických komunikací 05.11.2019 13:17
76 Odevzdání řidičského průkazu nebo mezinárodního řidičského průkazu Doprava Řidičské průkazy 02.09.2019 15:41
77 Udělení (rozšíření) řidičského oprávnění Doprava Řidičské průkazy 02.09.2019 15:42
78 Vydání mezinárodního řidičského průkazu Doprava Řidičské průkazy 02.09.2019 15:43
79 Výměna řidičského průkazu (v zákonem stanovené lhůtě) Doprava Řidičské průkazy 02.09.2019 15:44
80 Změna údajů v řidičském průkazu nebo mezinárodním řidičském průkazu Doprava Řidičské průkazy 02.09.2019 15:45
81 Ztráta, odcizení, poškození nebo zničení řidičského průkazu nebo mezinárodního řidičského průkazu Doprava Řidičské průkazy 02.09.2019 15:47
47 Vyhlašování (rušení a změny) rybářských revírů, změny hospodářských ukazatelů a povolení výkonu rybářského práva Příroda a zemědělství Rybářství 02.09.2019 14:18
48 Udělování výjimek ze zákazů při lovu ryb v rybářských revírech a v rybníkářství Příroda a zemědělství Rybářství 02.09.2019 14:18
49 Ohlašovací povinnost výskytu a podezření z výskytu škodlivého organismu Příroda a zemědělství Rostlinolékařská péče 02.09.2019 14:19
70 Doklad o ekologické likvidaci vozidla (potvrzení o převzetí autovraku do zařízení ke sběru autovraků) Doprava Registr vozidel 02.09.2019 15:36
71 Přidělení registrační značky vozidla a vydání technického průkazu vozidla - v případě jejich ztráty, poškození nebo odcizení Doprava Registr vozidel 02.09.2019 15:37
72 Vývoz silničního vozidla z České republiky a přidělení registrační značky pro vývoz do jiného státu Doprava Registr vozidel 02.09.2019 15:38
73 Žádost o zápis změn údajů v registru silničních vozidel Doprava Registr vozidel 02.09.2019 15:38
74 Žádost o zápis změny vlastníka silničního vozidla Doprava Registr vozidel 02.09.2019 15:39
75 Zánik silničního vozidla Doprava Registr vozidel 02.09.2019 15:40
40 Poskytování informací o stavu životního prostředí Občan a stát Přístup k informacím 02.09.2019 14:09
66 Příspěvek na bydlení Bydlení Příspěvky a doplatky 02.09.2019 15:26
69 Vydání průkazu profesní způsobilosti řidiče Doprava Profesní způsobilost řidiče 02.09.2019 15:35
112 Návrh na změnu dopravního značení Doprava Pozemní komunikace 03.09.2019 10:25

Nalezeno 104 z 104 záznamů.