Katalog agend - detail agendy

ID 14 Export do otisku Ano
Název agendy Základní registr - registr územní identifikace
Popis agendy Zákon č.111/2009 Sb. o základních registrech
Kód agendy v RPP A103 Schválena Ano
Je pro zajištění agendy použit datový zdroj? Ano Je výstupem agendy datový zdroj? Ano
Platná od 31.01.2012 00:00 Platná do
Datum registrace 31.01.2012 00:00
Název OVM Český úřad zeměměřický a katastrální
Zákonný předpis Zákon č.111/2009 Sb. o základních registrech
Ostatní právní předpisy
Dopad na NIPI
Poznámka
Datum vytvoření / poslední aktualizace karty agendy 29.08.2019 00:00 Autor karty agendy (odborný garant) Administrátor Katalogu
Editor
Datum vytvoření záznamu 29.08.2019 13:38 Záznam vytvořil/a Administrátor Katalogu
Datum aktualizace Záznam aktualizoval/a
ID▲ Odkaz Identifikátor záznamu v externím systému Popis Datum vytvoření záznamu

Nejsou připojeny žádné záznamy.

Přílohy

ID▲ Název souboru Popis Datum vytvoření záznamu

Nejsou připojeny žádné záznamy.

vazba na pozadavky Vazba na požadavky

ID▲ Název Stav požadavku Platný od Platný do

Nejsou připojeny žádné záznamy.

vazba na jiné projekty Vazba na projekty

ID▲ Název Stav projektu Gestor projektu Termín zahájení Předpokládané ukončení

Nejsou připojeny žádné záznamy.

vazba na zdroje Vazba na zdroje sloužící pro zajištění agendy

ID▲ Název Producent dat Typ zdroje Editor Datum vytvoření záznamu

Nejsou připojeny žádné záznamy.

vazba na zdroje Vazba na zdroje, které jsou výstupem agendy

ID▲ Název Producent dat Typ zdroje Editor Datum vytvoření záznamu

Nejsou připojeny žádné záznamy.

Vazba na ostatní agendy

ID▲ Název Kód agendy v RPP Schváleno Platná od Platná do Datum vytvoření záznamu
8 Katastr nemovitostí A124 Ano 08.03.2018 00:00 29.08.2019 13:08
11 Základní registr - registr osob A102 Ano 01.06.2017 00:00 29.08.2019 13:31
15 Územní členění státu A423 Ano 03.08.2012 00:00 29.08.2019 13:46
16 Pozemkové úpravy A1025 Ano 02.07.2018 00:00 29.08.2019 13:56
20 Pozemní komunikace a silniční správní úřady A1381 Ano 30.05.2018 00:00 30.08.2019 07:33
23 Hospodaření s majetkem státu A24 Ano 19.10.2017 00:00 02.09.2019 08:25
24 Systém základních registrů A100 Ano 03.03.2017 00:00 02.09.2019 08:28
25 Základní registr - registr obyvatel A101 Ano 27.06.2018 00:00 02.09.2019 08:37
26 Územní identifikace A123 Ano 10.07.2017 00:00 02.09.2019 08:44
27 O integrovanném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů A337 Ano 15.06.2012 00:00 02.09.2019 08:46
28 Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů A338 Ano 01.07.2015 00:00 02.09.2019 08:48
29 Požární ochrana A341 Ano 22.06.2012 00:00 02.09.2019 08:51
30 Obecní zřízení (zákon o obcích) A343 Ano 01.07.2016 00:00 02.09.2019 08:52
31 PVS - Portál veřejné správy A344 Ano 03.07.2018 00:00 02.09.2019 08:54
32 Policie České republiky A418 Ano 16.01.2017 00:00 02.09.2019 08:54
34 Památková péče A434 Ano 01.04.2015 00:00 02.09.2019 08:58
35 Podpora regionálního rozvoje A561 Ano 28.05.2018 00:00 02.09.2019 08:59
36 Územní plánování a stavební řád A565 Ano 19.02.2018 00:00 02.09.2019 09:00
37 Sčítání lidu, domů a bytů A687 Ano 01.08.2014 00:00 02.09.2019 09:02
38 Státní statistická služba A688 Ano 10.07.2017 00:00 02.09.2019 09:03
41 Ochrana zemědělského půdního fondu A1283 Ano 16.11.2016 00:00 02.09.2019 09:10
43 Zeměměřictví A1181 Ano 10.07.2017 00:00 02.09.2019 09:56
50 Zákon o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon) A1381 Ano 30.05.2018 00:00 04.09.2019 09:48
51 Provozování dráhy a provozování drážní dopravy A1401 Ano 19.04.2018 00:00 04.09.2019 09:50

Vazba na životní události

ID▲ Název První úroveň Druhá úroveň Datum vytvoření záznamu
12 Připojení nemovitosti na pozemní komunikaci (zřízení sjezdu) Bydlení Stavba 02.09.2019 13:38
14 Umístění stavby na lesním pozemku Bydlení Stavba 02.09.2019 13:40
41 Nakládání s majetkem státu ve smyslu zákona č. 219/2000 sb., o majetku české republiky a jejím vystupování v právních vztazích Občan a stát Státní majetek 02.09.2019 14:11
46 Problematika určení správy drobných vodních toků Příroda a zemědělství Vodní hospodářství 02.09.2019 14:17
49 Ohlašovací povinnost výskytu a podezření z výskytu škodlivého organismu Příroda a zemědělství Rostlinolékařská péče 02.09.2019 14:19
50 Uznání honiteb Příroda a zemědělství Myslivost 02.09.2019 14:21
54 Těžba dřeva v lese, ve kterém vlastník lesa hospodaří bez schváleného lesního hospodářského plánu nebo bez protokolem o převzetí převzaté lesní hospodářské osnovy Příroda a zemědělství Les,dřeviny 02.09.2019 14:24
55 Meliorace a hrazení bystřin v lesích - § 35 lesního zákona Příroda a zemědělství Les,dřeviny 02.09.2019 14:25
56 Kácení dřevin ohrožujících život a majetek Příroda a zemědělství Les,dřeviny 02.09.2019 14:25
57 Částečná úhrada zvýšených nákladů na výsadbu minimálního podílu melioračních a zpevňujících dřevin - § 24 lesního zákona Příroda a zemědělství Les,dřeviny 02.09.2019 14:26
58 Poskytnutí informace o kvalitě vody pitné a vody určené ke koupání osob Příroda a zemědělství Hygienický dozor 02.09.2019 14:27
60 Žádost o výjimku ze zákazu ve zvláště chráněných územích Příroda a zemědělství Chráněná území 02.09.2019 14:28
87 Zprostředkování kontaktu Občan a stát Evidence obyvatel 02.09.2019 15:59
96 Podání do veřejného rejstříku Občan a stát Veřejné rejstříky 03.09.2019 09:12
115 Návrh na zahájení řízení o povolení vkladu do katastru nemovitostí Bydlení Katastr nemovitostí 03.09.2019 15:18
119 Únik nebezpečné chemické látky do životního prostředí Bydlení Hasiči 15.10.2019 15:19
125 Povinnost stavebníků staveb, jejichž provedení je spojeno se zemními pracemi Bydlení Stavba 05.11.2019 13:56
128 Využívání cizích nemovitostí podnikateli zajišťujícími veřejnou komunikační síť Bydlení Stavba 05.11.2019 15:06
131 Občan a pořizování územních a regulačních plánů Bydlení Stavba 14.11.2019 15:11

Vazba na trendy

ID▲ Název Typ trendu Kategorie první úrovně Datum vytvoření / poslední aktualizace karty trendu
1010 Standardizace prostorové informace Inovace Nové koncepce vč. novinek v oblasti komunikace s uživateli 10.08.2019 00:00